Current ISSUE Nr. 52 (3) 2018

 

CUPRINS/CONTENT

 

Şleahtiţchi Mihai Era reprezentarilor sociale

The era of social representations

3
Нестеренко В. В

Листопад А. А

Мардарова И.К

Организация проектной деятельности студентов с использованием коучингового подхода

Students’ project activity organization with the use of coaching approach

Organizarea activității de proiectare a studenților prin folosirea abordării coaching

33
Petrov Elena Formarea continuă în domeniul educației incluzive în viziunea cadrelor didactice: opinii și atitudini

Continuous training in inclusive education – teachers vision: opinions and attitudes

45
Racu Igor

Boiangiu Carmen

Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Developing vocational interests in adolescents

61
Popovici Doru Vlad

Diaconescu Liliana Veronica

Educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior

Inclusive education of young people with disabilities in higher education

80
Раку Жанна Взаимосвязь самооценки и чувства одиночества в подростковом возрасте

Interrelation between self-esteem and loneliness in preadolescents

Relația dintre autoapreciere și sentimentul singurătății la preadolescenţi

87
Ciobanu Elvira

Jelescu Petru

Problema formării intereselor electorale la adolescenți

The problem of electoral interests formation in adolescents

97
Тубычко Ю.А. Пропедевтика дисграфии у детей старшего дошкольного возраста со стёртой формой дизартрии

Propedeutica disgrafiei la copiii de vârstă preșcolară mare cu o formă ștearsă a disartriei

The propaedeutics of disgraphia of preschool age children with the abraded form of dysarthria

104
Olărescu Valentina

Ponomari Dorina

Anxietatea la preșcolarii cu tulburări de limbaj

Anxiety in preschoolers with language disorders

114
Gavriliţă Lucia Procesul de reglare emoţională: precizări conceptuale

The emotional adjustment process: conceptual precision

125
Moraru Rodica Caracteristici ale afectivității la elevii cu dizabilitate mintală

Characteristics of the affectivity of mental disability students

136
Autorii noștri 145

 

 

 

 

Journal Nr. 51 (2) 2018

 

Sirota André Sortir de la nasse du systeme totalitaire autour comme au fond de soi?

Exiting the totalitarian system trap: around and in the depth of the self?

Ieșirea din capcana sistemului totalitar: în jurul și în adâncul sinelui?

3
Negură Lilian L’intervention à l’épreuve des représentations sociales. l’usager des services sociaux peut-il devenir un sujet avec pouvoir d’agir ?

Intervention and social representations. Can the user of social services become empowered?

Intervenția și reprezentările sociale. Ar putea deveni beneficiarul serviciilor sociale un subiect cu putere de a acționa?

23
Șleahtițchi Mihai O triadă indestructibilă: valori, lideri, reprezentări sociale

An indestructible triad: values, leaders, social representations

37
Racu Igor

Monachu Maria Monica

Dezvoltarea personalității preadolescentului educat în diferite medii sociale de viață

Personality development at preadolescent from different types of social enviroment

44
Negură Ion

Chtoroga Lucia

Studiul comparativ al factorilor de personalitate la subiecții cu dificultăți de învățare a scrisului accentuate și la cei cu dificultăți de învățare a scrisului tipice

Comparative study of personality factors on subjects with accentuated difficulties in learning written language and on theirs with typical difficulties in learning written language

63
Jelescu Petru

Zatușevschi Ana

Jelescu Dumitru

Tratarea interdisciplinară a interesului  electoral

Interdisciplinary treatment of electoral interest

74
Красковская Валерия

Раку Жанна

 

Сравнительный анализ характеристик военнослужащих с высоким и низким уровнями стрессоустойчивости

Analiza comparativă a caracteristicilor militarilor cu niveluri ridicate și scăzute rezistenței la stres

Comparative analysis of military characteristics with high and low levels of stress resistance

82
Княжева И.А. Поликультурность и толерантность в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования

Мulticulturalism and tolerance in the training of future educators of pre-school institutions

Мulticulturalism și toleranță în procesul de formare a viitoarelor cadre didactice pentru instituții preșcolare

93
Листопад А. А.

Мардарова И.К.

Системообразующее значение информационной компетентности в структуре деятельности педагога дошкольного образования

System-building role of informational competence in the structure of kindergarten teacher`s activity

Semnificația integrativ-sistemică a competenței digitale în structura activității cadrului didactic din învățământul preșcolar

104
Ponomari Dorina Evaluarea conduitei verbale la preșcolarii cu tulburări de limbaj

Evaluation of verbal conduct at preschools with language disorders

113
Botoșineanu Florin Handicap,  dizabilitate,  deficienţă

Handicap, disability, deficiency

125
Bucur Roxana Educația financiară timpurie

Early financial education

140
Кононенко Н.В Структура и содержание модели управления качеством профессиональных знаний будущих педагогов  в  учебном процессе  высшей школы

Structure and content of the quality management model of the professional knowledge of future teachers in their initial training in the university

Structura și conținutul modelului de management al calității cunoștințelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice în procesul formării lor inițiale în universitate

148
Negură Ion Что такое психологическое мышление, как оно работает и как его развивать?

What is psychological thinking, how it works and how to develop it?

Ce este gândirea psihologică, cum ea funcționează și cum să o dezvoltăm?

156
Autorii noștri 160

Journal Nr. 50 (1) 2018

CUPRINS/CONTENT

 

Şleahtiţchi Mihai Nexus 3
Tăbăcaru Cristina Dumitru Programul de stimulare a comunicării prin utilizarea limbajelor nonverbale: PECS și Signalong în educația elevilor cu CES

Program for communication stimulation through the use of nonverbal languages: PECS and Signalong in pupils with special education needs (SEN)

13
Gavtiliţă Lucia Abordarea tabloului clinic al formelor de afecţiuni neuromotorii

Approaching the clinical picture of the types of neuromotor disorders

20
Glavan Aurelia

Vîrlan Maria

Perspective sociale ale persoanelor cu disabilităţi determinate de ictus cerebral

Social perspectives of persons with disabilities determined by cerebral ictus

37
Vîrlan Maria

Diţa Maria

Diminuarea abandonului şcolar prin activităţi psiho – socio -educative

Reduction of school dropout through psycho – socio – educational activities

43
Stratan Valentina

Plămădeală Victoria

Comportamentul şi asertivitatea în asistenţa socială

Behavior and asertivity in social assistance

56
Cebotari Stanislav Conceptul de resocializare din perspectiva psihologică

The concept of resocialization from psychological perspective

69
Mihai Covaci

Petru Jelescu

Dezvoltarea în condiţii experimentale a stilurilor de învăţare şi a tipurilor de inteligenţă la studenţii facultăţii de psihologie

Experimental development of learning styles and types of intelligence in students from the faculty of psychology

77
Glavan Aurelia

 

Социальные аспекты реабилитации после инсульта

Social aspects of reabilitation after the insult

88
Даниленко С.A. Формы и методы подготовки на занятиях футболом для девочек подростков с нарушением интеллекта

Forms and methods of training in soccer for adolescent girls with intellectual disabilities

96
Autorii noştri   102

Journal Nr.49 (4) 2017

Mihai Șleahtițchi Mecanica invidiei

The mechanics of envy

3
Vinnicenco Elena Tehnologii de formare a imaginii de sine la managerii școlari (RETRAS)

Technologies of formation of self – image in school managers

19
Листопад А. А. Подготовка студентов к решению творческих профессиональных заданий

Training of students to dealing with creative professional tasks

Pregătirea studenților pentru soluționarea problemelor profesionale creative

26
Nicolaescu Penelopa Eliza Factori de risc în comportamentul delicvent juvenil

Risk factors in juvenile delinquent behavior

35
Мардарова И.К. Особенности использования инновационных педагогических технологий в процессе подготовки будущих воспитателей

Features of usage of innovative teaching technologies in the education process of future kindergerteners

Particularitățile de folosire a tehnologiilor inovaționale pedagogice în procesul de pregătire a viitorilor educatori

45
Ciobanu Adriana

Jocî- Bini Olesea

Reținerea în dezvoltarea competențelor comunicative la copii cu intelect de limită: factori și premise (RETRAS)

Retention in the development of communicative competences in children with limiting intellect: factors and premises

54
Vîrlan Maria

Fodor Ina

Abordări teoretice ale conceptului de resocializare a minorului delincvent

Theoretical approaches to the concept of resocialization of delinquent minor

63
Cerneavschi Viorica Particularizarea capacităților constructiv-tehnologice la elevii cu dizabilități mintale

Customizing constructively-technological capacities in the pupils with mental disabilities

78
 

Autorii noștri

 

90

Din numărul 4 (49) se retrag articolele Dnei Vinnicenco Elena  „Tehnologii de formare a imaginii de sine la managerii școlari”, Ciobanu Adriana  Jocî- Bini Olesea „Reținerea în dezvoltarea competențelor comunicative la copii cu intelect de limită: factori și premise” din motivul constatării necorespunderii acestora cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

 

Journal Nr.48 (3) 2017

Mihai Şleahtiţchi Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor

Mens agitat molem. A general vision about the springs that make it possible to social representation of leaders

3
Racu Iulia

Lungu Olivia

Dezvoltarea imaginii de sine la preadolescenți

Development of self image in preadolescents

18
Plămădeală Victoria Actualizarea sinelui la tinerii ex-deținuți

Self-actualization in young ex-detainees

27
Racu  Igor

Buzdugan Marcela

Rolul comunicării în rezolvarea conflictelor la vîrsta preadolescentă

The role of communication in conflict solving in preadolescents

34

 

Толмач Ирина Представление о материнстве как фактор формирования репродуктивных установок

Representations of maternity as a factor in the formation of reproductive attitudes

Reprezentările despre maternitate ca factor în formarea atitudinilor reproductive

47

 

Vîrlan Maria

Frunze Olesea

Prevenirea comportamentului delincvent prin intervenţii psiho – socio – pedagogice

Prevention of delinquent behavior through psycho – socio – pedagogical interventions

56

 

Vîrlan Maria

Dița Marcelina

Cerșitul ca problemă socială și comportamentală. Factori generatori și măsuri de diminuare

Begging as a social and behavioral problem. Generating factors and diminishing measures

65

 

Красковская Валерия

Раку Жанна

Взаимосвязь личностных характеристик и стрессоустойчивости у молодых военнослужащих  interrelația dintre trăsăturile de personalitate și rezistența la stres la recruți

Interrelation between personality characteristics and stress  resistance at recruits

78
Ion Negură Tratat despre reprezentările sociale care fabrică zei

Treatise on the social representations that fabricate the gods

89
Dorina Ponomari Consilierea parentală – parte componentă a programului de intervenție psiho-logopedică

Parental counseling – a part of the psycho-logopedic intervention program

96
Autorii noștri   105

 

Journal Nr.47 (2) 2017

Мардарова И.К. The training of future nursery school teachers to creating educational publications for preschool children
Баранова В.В. Interaction of imagery-creative activity and speech activity in preschoolers  

 

Кудрявцева Е.А. Modular tests as an effective method of pedagogical control of the quality of knowledge of future educators of pre-school educational institutions  

 

 

Boiangiu Carmen Development of occupational interests in experimental conditions in adolescent age  

 

Popescu Maria

Grebeniuc Ecaterina

Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity (RETRAS)  

 

Loredana Mihăileasa Validation of a motivational model of dropout on romanian students  

 

Racu Igor

Cașcaval Ion

Coping mechanisms in students with anxiety
Красковская Валерия

Раку Жанна

Interrelation between personal characteristics and stress at the military personnel in the conditions of military service  

 

Листопад А. А. Problems of goal-setting at student`s occupational training
Раку Жанна The psychological aspects of the interrelation between anxiety and imagination at school children  

 

Ковалева Е. А. The role of self-consciousness and of the skills of the pedagogue in the creation of non-violent atmosphere at school  

 

Mihai Şleahtiţchi From polymorphism to the non-existence of orthodoxy.

A perspective on criteria for identifying the object of social epresentation

Autorii noștri

Din numărul 2(47) se retrage articolul Dnei Popescu Maria și Grebeniuc Ecaterina Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity” din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

 

 

Journal Nr. 46 (1) 2017

Mihai Covaci

Petru Jelescu

Remediation of learning styles and types of intelligence at the students of the faculty of psychology
Калюжка Н.С. Theoretical and methodological bases of formation of innovation competence of future primary school teachers
Листопад А. А. Contents of the concept «creative abilities» as psychology and pedagogical phenomenon
Калинникова Магнуссон Лия Response of parents to inclusive education in societies of economical polarisation
Онищенко Н.П.

Лиховид Е.Р.

Preparation of future teachers for educational work innovation trends in view of modern higher education of ukraine

 

Цисюань Вей Modern approaches to the evaluation of the activities of educational institutions
Ciobanu Andriana

Ignat Elena

Study self-image in students with restraint in psychic development
Мардарова И.К. The role of teaching practicum in future teachers` training to using computer technologies
Малашевская И.А. Health-promoting approach to the system of musical education of primary school age children
Novak O. Some aspects of information and communication competence formation of future primary school teachers
Лазоренко Татяна Николаевна

Ананьев Антон Михайлович

Role of empathy in psychologists’ work

 

 

Autorii noștri

 

 

 

Journal Nr.45 (4) 2016

Content

Cojocaru Natalia Psychology of collective protests: preliminary remarks
Листопад А.А. Creation in the system of high professional education
Мардарова И.К. The future pedagogue’s training to the formation of preschooler’s computer literacy
Vinnicenco Elena

 

The specifics of educational influences in the process of pupil’s development during the age of primary school and puberty
Кононенко Н.В. The nature of systematic of professional and pedagogical  knowledge and conditions of its formation of future pre-school teachers
Ковалева Е А. Personal Triggers Of The Aggression Manifestation In The Educational Activity
Листопад Н.Л Modern informational and educational environment: to the problem of conceptualisation of the phenomenon
Cazacu Daniela The social representation of the family in Moldova: gender differences
Olărescu Valentina,

Bălan Constantin Răzvan

Psychological assistance of the teenager as a victim of school violence
Sergiu Sanduleac,

Tatiana Căpățînă

The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction
Mihai Covaci

Petru Jelescu

The interdependence between learning styles and and types of intelligence in students of Psychology specialization
Racu Iulia,

Popa Maria

Comparative study of emphathy in adolescents
Синицару Л. Attitude towards extremism in adolescent age

 

 

Journal Nr.44 (3) 2016

Content

Dumitru (Tăbăcaru) Cristina Importance of communcation in educational process

Скворцова С. А.  Teacher’s methodical activity as a source of educational and methodical tasks

Мардарова И.К. The student`s training to creating computer games for preschool-age children

Racu Iulia, Niculiță Dorina The study of emotional intelligence at preadolescents from different environment

Нестеренко ВВ. New information technologies as a means of quality improvement of part-time students’ training

Листопад А.А. Adaptation of future kindergarteners at the learning environments in higher educational establishment

Racu Igor, Ovanesov Cristina Ways to reduce school violence in preadolescents

Бедрань Р. В. The essence of the phenomenon «health» in scientific research

Losîi  Elena The analysis of the types of aggressiveness at preadolescents from urban and rural environment

Jelescu Petru, Ciobanu Elvira Survey assessment of the electoral interests of teenagers (SAEIT) and their validation

Визнюк ВВ. Special course «Formation of professional reliability of the future heads of educational institutions in the conditions» as a component of professional training

Chiperi Nadejda Difficulties and barriers to transition to inclusive education

Urusova Olena Psycho-pedagogical peculiarities of mediator`s training: comparative analysis

Iurchevici Iulia Leadership, cohesion and groupthink Din numărul 3 (44) se retrage articolul Dnei Iurchevici Iulia „Leadership, coeziune și gândire de grup” din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

Journal Nr.43 (2) year 2016

Content:

Колесник А.Г. Ways of improving the pedagogical activity of higher school teachers

Княжева И. А. Features personally oriented training of future teachers of preschool educational Institutions

Просенюк А.И. Renovation of future tutors education maintenance in the higher institutions of Learning

Ciobanu Adriana, Rusu Nina Development sphere emotional volitional in children with hearing

Бурага Наталья Personal resources of representatives of socionomics professions

Величко Т. Д. The family as a factor of formation of valuable orientations for senior preschool children

Popescu Maria The structure of social representation

Княжев И. А. The problem of mathematical preparation of future teachers in modern scientific research

Plămădeală Victoria The intensity of living loneliness in young adults

Pavlenco Mihaela The typological approach of geometrical representation at preschool and early school age

Ciobanu Adriana Evaluation and diagnosis of attention deficit disorder hyperactivity disorder (ADHD)

Донога Людмила Connectivity features of social attitudes to social and psychological adaptation of senior pupils and parents

Olărescu Valentina, Dumitriu Gabriela Psychosocial impact of divorce typical family vs. family of children with disabilities

Vîrlan Maria, Dița Marcela Foster Care – alternative form of protection for children in need

Racu Igor, Ciuntu Rita Personality development preteen age in different social situations of development

Șleahtițchi Mihai Sketches for an eventual treaty behavioral abnormality: bureaucracy

 

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-43, year 2016