Journal Nr. 41 (4) year 2015

Content:

 1. Княжева И. А. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного профиля к решению современных воспитательных задач / The professional training of pre-school pedagogues/instructors for the solving  modern educational tasks  P. 3
 2. Листопад А.А. Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессионально-творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений / ICT in training the professional-artistic potential in future pre-school  Educators P. 9
 3. Мардарова И. К. Инклюзивный подход в системе дошкольного образования средствами компьютерных технологий/ Inclusive approach to pre-school education through informational  technologies  P. 18
 4. Кривцова Н. Психологические особенности личности в реализации инновацион- ного потенциала/ Psychological features of personality are in realization of innovative potential P. 37
 5. Ягодникова В. В. Педагогические условия формирования инновационной направленности воспитательного процесса общеобразовательной школы / Pedagogical conditions of innovative direction formation of the educational   process in general school P. 45
 6.  Тодорова М. Н. Экспериментальная методика подготовки менеджеров образования к управлению социально-педагогическими проектами /Experimental methodology in training education managers for leading/conducting  social-pedagogical projects P. 53
 7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Индивидуальные траектории психологической безопасности личности: понятие и типы / Individual trajectories of psychological safety of the person: the concept and types P. 61
 8. Папач О.И. Научно-методическое сопровождение учителей как особая модель педагогического взаимодействия региональных методических служб/ Scientific-methodological maintenance of teachers as a specific model of pedagogic relation of regional methodological services P.69
 9. Баранова В.В. О проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности/ On the problem of speech development of superior preschool age children in the process of artistic activities  P. 81
 10. Iurchevici Iulia Aspecte ale conflictului în familia tânără/ Aspects of conflict within the young family P. 24
 11. Șleahtițchi Mihai Despre autoritarism, autosuficiență, avariție, aventurism și aviditate.Cinci intervenții sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat/  On the authoritarism, self-sufficiency, avarice, sense of adventure and avidity. Five syntetic interventions in the psychosociology of the improper behaviour P. 88
 12. Racu Iulia, Gangan Tatiana Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți /Emotional intelligence and personality at adolescents P. 98
 13. Losîi Elena Modalităţi de reacţionare a adolescenţilor în situaţii de stres/ The ways of behaviour in stressful situation at adolescents P. 104
 14. Racu Igor, Racu Iulia Comportamentul agresiv la adolescenții dependenți de computer / Aggressive behaviour at adolescents addicted to computer P.  112

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-41, year 2015

Journal Nr. 40 (3) year 2015

Content:

 1. Княжева И. А. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного профиля к решению современных воспитательных задач/ The professional training of pre-school pedagogues/instructors for the solving  modern educational tasks  P. 3
 2. Листопад А.А. Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессионально-творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений/ ICT in training the professional-artistic potential in future pre-school Educators P. 9
 3. Мардарова И. К. Инклюзивный подход в системе дошкольного образования средствами компьютерных технологий/ Inclusive approach to pre-school education through informational technologies P. 18
 4. Кривцова Н. Психологические особенности личности в реализации инновацион-ного потенциала /Psychological features of personality are in realization of innovative potential  P.37
 5. Ягодникова В. В. Педагогические условия формирования инновационной направленности воспитательного процесса общеобразовательной школы/ Pedagogical conditions of innovative direction formation of the educational process in general school P. 45
 6. Тодорова М. Н. Экспериментальная методика подготовки менеджеров образования к управлению социально-педагогическими проектами/ Experimental methodology in training education managers for leading/conducting social-pedagogical projects P. 53
 7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Индивидуальные траектории психологической безопасности личности: понятие и типы/ Individual trajectories of psychological safety of the person: the concept and types P. 61
 8. Папач О.И. Научно-методическое сопровождение учителей как особая модель педагогического взаимодействия региональных методических служб/ Scientific-methodological maintenance of teachers as a specific model of pedagogic relation of regional methodological services P. 69
 9. Баранова В.В. О проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности/ On the problem of speech development of superior preschool age children in the process of artistic activities P. 81
 10. Iurchevici Iulia Aspecte ale conflictului în familia tânără/ Aspects of conflict within the young family P. 24
 11. Șleahtițchi Mihai Despre autoritarism, autosuficiență, avariție, aventurism și aviditate. Cinci intervenții sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat/ On the authoritarism, self-sufficiency, avarice, sense of adventure and avidity. Five syntetic interventions in the psychosociology of the improper behaviour P. 88
 12. Racu Iulia, Gangan Tatiana Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți/ Emotional intelligence and personality at adolescents P. 98
 13. Losîi Elena Modalităţi de reacţionare a adolescenţilor în situaţii de stres/ The ways of behaviour in stressful situation at adolescents P. 104
 14. Racu Igor, Racu Iulia Comportamentul agresiv la adolescenții dependenți de computer/ Aggressive behaviour at adolescents addicted to computer P. 112

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-40, year 2015

Journal Nr. 39 (2) year 2015

Content:

 1. Șleahtițchi M. O dilemă psihosociologică presantă:Rs=Rc sau Rs≠Rc?   P.1-11
 2. Racu Iu., Cazacenco T. Interrelația dintre ostilitate și strategiile comportamentale în situații de conflict la preadolescenți P. 81 – 88
 3. Frunze O. Evaluarea componentei intelectuale de pregătire către școală a copiilor cu cecitate P. 49-58
 4. Bonchiș E., Roman D. Parenting incomplet, agresivitate și subperformanță școlară P. 59 – 65
 5. Plămădeală V., Perjan C. Genul ca determinantă a singurătății P. 129 – 135
 6. Лемех Е.А. Особенности усвоения моральных норм поведения дошкольниками с нарушениями интеллекта Р.12-21
 7. Кудрявцева Е.А. Мониторинг качества педагогических знаний будущих бакалавров дошкольного образования Р. 22-29
 8. Кузьминская Е.А. Состояние подготовки умственно отсталых детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к овладению грамотой Р. 30-40
 9. Брынза И.В., Будиянский Н.Ф. Психологическое благополучие родителей как индикатор представлений ребенка о системе семейных взаимоотношений   Р. 41-48
 10. Романчак Ж.И. Этические аспекты готовности педагога к работе в условиях инклюзивного образования Р. 66 – 70
 11. Здрагат С.Г. Эволюция инклюзии: уточнение понятий Р. 71 – 80
 12. Школа А.В. Методологические знания как фактор фундаментализации профессиональной подготовки будущего учителя физики P.89 – 96
 13. Иваненко А.С. Своеобразие проявления эмоционально-оценочного отношения к будущей семье у умственно отсталых подростков Р.97-103
 14. Колесник А.Г. Роль межличностных взаимоотношений участников педагогического процесса в общении P.104-109
 15. Просенюк А.И. Использование народной игрушки в процессе театрально-игровой деятельности детей дошкольного возраста Р.110-115
 16. Собкин В., Синицару Л. Проявление психологического и физического насилия в стенах школы как социальная проблема Р.116124
 17. Раку Ж. Особенности психологической готовности детей к школе Р.125- 128

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-39, year 2015

Journal Nr. 38 (1) year 2015

Content:

 1. Jitaru O. Sinergia limbajelor iubirii și asertivității – cale de reducere a violenței în mediul familial P. 1- 6
 2. Trofaila L. Sociabilitatea studenților viitori pedagogi în condițiile economiei de piață P.84-97
 3. Sărbu M., Sanduleac S. Analiza categorială și prototipică: studiu asupra reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din învățământul primar P.104-112
 4. Șleahtițchi M. Devianța, de la anancastă la anticonformare P.125-131
 5. Погорильска Н.И. Факторы психологической адаптированности матерей детей с ограниченными возможностями юношеского возраста Р. 7- 16
 6. Максимовская В.Н. Теоретические основы психологического сопровождения родителей, воспитывающих ребенка с синд ромом Дауна P. 17- 26
 7. Адэскэлицэ В.  Взаимосвязь самоотношения и профессиональной эффективности педагогов P. 27-36
 8. Листопад А.А. Технологии формирования профессионально- творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений Р. 37-46
 9. Федоренко М.В. Методологические подходы к коррекции синдрома гиперактивности у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью Р. 47- 57
 10. Федоренко М.И. Изучение уровней экономической культуры старшеклассников с тяжелыми нарушениями зрения Р. 58-65
 11. Осадчая Т.Н.  Альтернативная коммуникация как метод коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения голоса органического генезиса Р. 66-74
 12. Княжева И.А. Сущность и структура технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин специальности «Дошкольное образование» Р. 75-83
 13. Койчева Т.И. Функции научной деятельности в формировании корпоративной культуры педагогического университета P.98-103
 14. Воронова С.В. Некоторые аспекты лидерства в деятельности менеджера образования с общественными организациями Р.113-118
 15. Адэскэлицэ В. Особенности личности юношей со склонностью к зависимому поведению Р. 119-124

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-38, year 2015

Journal Nr. 37 (4) year 2014

Content:

 1. Țocu Rodica, Racu Igor Dezvoltarea identității psihosexuale la vârsta preșcolară P. 1- 8
 2. Frunze Olesea Intervenții experimental –formative privind facilitarea pregătirii către școală a copiilor cu cecitate P. 9-15
 3. Toma Natalia Factorii psihologici, surse și tipurile anxietății P. 22-30
 4. Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta școlară mică P. 38-46
 5. Belibova Silvia Studiu experimental al comunicării la copiii cu PCI asociată cu deficiență mintală P. 47- 56
 6. Racu Igor Dezvoltarea stimei de sine la vârsta adolescentă P. 69-77
 7. Șleahtițchi Mihai Dicționar inițiatic de comportament deviant P. 85-95
 8. Negură Ion Corelatele psihologice ale experienței optimale P.96-102
 9. Черненко Н.Н. Стратегический анализ рисков учебного заведения P. 16-21
 10. Торган М.Н. Методика диагностирования менеджеров образования по выполнению контрольно-диагностических функций P. 31-37
 11. Азаров И.С. Прогнозирование рисков в профессиональной деятельности военнослужащих Р. 57- 62
 12. Ерсезоглу Исмаил Критериальный аппарат диагностики подготов лености будущих менеджеров образования к осуществлению информационно-аналитической деятельности Р. 63-68
 13. Долинный Ю.А. Особенности подготовки специалистов физи ческого воспитания и спорта к реабилитационной работе P.78- 84
 14. Саидов Н.А. Психологические особенности оптимизма зрелой личности P.103-109

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-37, year 2014

Journal Nr. 36 (3) year 2014

Content:

 1. Șova Tatiana An insight on the evolution of the occupational stress concept P. 1- 7
 2. Țocu Rodica, Racu Igor Dezvoltarea identității psihosexuale la vârsta preșcolară P. 8-26
 3. Stamatin Otilia, Ciobanu Ludmila Strategii de coping utilizate în situații de stres de către adolescenții din diferite instituții de învățământ P. 27-38
 4. Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta preșcolară P. 39-59
 5. Racu Iulia, Lopatiuc Ecaterina Manifestarea conduitei empatice la preadolescenți P. 60-66
 6. Racu Iulia, Buza Raisa Particularitățile sferei emoționale la adolescenți dependenți de computer P. 77-85
 7. Șleahtițchi Mihai Reperajul „zonelor mute” ale reprezentărilor sociale, între transferul de personalitate și manipularea identitară P.86-96
 8. Șleahtițchi Mihai Bibliopolis: alte 80 de studii relevante cu referire la comportamentul deviant P.108-112
 9. Симоненко С.Н., Цзань Даньян Психологические особенности развития визуального мышления у студентов музыкальных факультетов Украины и Китая  P.67-76
 10. Ковалева Елена Аспекты профессионального самосознания и его развитие в деятельности педагога P. 97-107

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-36, year 2014

Journal Nr. 35 (2) year 2014

Content

 1. Șleahtițchi Mihai Transfigurări în formula compozițională a reprezentării sociale: Srs = NC + EP este înlocuită gradual cu Srs = NC + EP + ZM P. 1- 11
 2. Trofăilă Lidia Timiditatea la adolescenți și impactul ei asupra reușitei în activitățile sociale P. 12-22
 3. Jelescu Petru, Ciobanu Elvira Problema intereselor în psihologie P.34-40
 4. Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la diferite etape de vârstă P.49-58
 5. Negură Ion, Guțu Ala Motivational strategies for learning a foreign language in the classroom Р. 59- 67
 6. Perjan Corina, Perjan Carolina The influence of psychological factors on careers of women in banking industry P. 68- 76
 7. Șleahtițchi Mihai Dicționar inițiatic de comportament deviant P.91- 97
 8. Șleahtițchi Mihai Bibliopolis: 70 din cele mai relevante studii cu referire la comportamentul deviant P. 98-100
 9. Лемех Е.А. Опыт Республики Беларусь: содержание образования детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями Р. 23-33
 10. Карасу Локман Феноменология поликультурной языковой личности в контексте концептов «языковая личность», «вторичная языковая личность» P.41-48
 11. СиницаруЛ.А. Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя Р.77-83
 12. Раку Жанна   Психологические аспекты диагностики особенностей социализации дошкольника Р. 84-90

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-35, year 2014

Journal Nr. 34 (1) year 2014

Content:

 1. Dița Maria, Vîrlan Maria  Autocontrolul, stabilitate emoțională și comportamentul  la preadolescenți P. 1-7
 2. Sîrbu Maria Problema schimbării reprezentărilor sociale P. 8- 17
 3. Racu Igor, Tabora Marina Dezvoltarea stimei de sine la adolescenții agresivi P. 36-46
 4. Racu Iulia, Taran Inga Un model de diminuare a anxietății la adolescenți P. 68-78
 5. Bodorin Cornelia   Forumul național  ”Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educației incluzive”   P. 93-98
 6. Лисовская Т.В.   Презентация инновационного учреждения образования   в Республике Беларусь для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями     P. 18-25
 7. Княжева И.А. Роль учебной автономии в развитии методической  культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин в условиях магистратуры Р. 26-35
 8. Листопад А.А. Синектика как средство формирования профес сионально-творческого потенциала будущих  педагогов P. 47-56
 9. Топал Ю.Г.  Психологические предпосылки формирования правосознания у студенческой молодежи  Р. 57-62
 10. Струлева С.А. Развитие двигательных качеств девочек – подростков с нарушениями интеллекта в системе адаптивной физической культуры Р. 63-67
 11. Малик Марина «Линза инвалидности» как инструмент управления   общеобразовательным учебным заведением инклюзивного типа  Р.79- 84
 12. Ковалева Елена Роль социально-психологических навыков и компетенций в преодолении агрессивного поведения  Р. 85-92

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-34, year 2014

Journal Nr. 33 (4) year 2013

Summary:

 1. Stomff Mihaela, Jelescu Petru Dimensiunile personalității și comportamentul empatic al studenților psihologi P. 1-10
 2. Racu Iulia, Gangan Tatiana Studiu experimental al agresivității la elevii din ciclul primar P. 30-40
 3. Stomff Mihaela Modalități de dezvoltare a potențialului empatic la studenții psihologi P. 41-52
 4. Racu Igor, Tabora Diana Studiu teoretico-experimental asupra gemenilor P. 63- 75
 5. Losîi Elena, Chirev Larisa Fenomenul arderii profesionale la lucrătorii medicali P. 82-103
 6. Șleahtițchi Mihai Instrumentele de analiză structurală a spațiului reprezentațional: punerea în discuție a nucleului central P. 104-113
 7. Șleahtițchi Mihai, Vîrlan Maria Pledoarie pentru mediere școlară P.114-122
 8. Фадеев Владислав Макроуровень структурной модели образовательных ресурсов вузов Украины P.11- 16
 9. Лемещенко Оксана Структура психологической готовности старшеклассников к осознанному родительству P. 17-23
 10. Ковалева Елена Насилие как проявление деструктивных установок личности и внутриличностного конфликта P. 24-29
 11. Скалозуб Татьяна Диагностика уровней готовности будущих воспитателей к работе с художественной литературой в дошкольном учреждении Р. 53- 62
 12. Бендяк Екатерина Анализ рынка образования как условие эффективного управления учебными заведениями Р. 76-81

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-33, year 2013

Journal Nr. 32 (3) year 2013

Summary:

 1. Șleahtițchi Mihai Instrumente de analiză structurală a spațiului reprezentațional: schemele cognitive de bază     P. 1-10
 2. Trofaila Lidia Aptitudinile pedagogice – componentă a măiestriei profesionale la viitorii pedagogi P. 28-36
 3. Ciobanu Elena, Pantea Oleg ”Copilul care nu trebuie nimănui” – aspecte psihosociale P. 55- 62
 4. Racu Igor Violența școlară – posibilități de diminuare P. 63-68
 5. Шрагина Лариса Психология воображения как методологическая проблема P.11- 27
 6. Ткач Елена Феномен государственно-общественного управления детским домом, как условие эффективной социализации детей-сирот P. 37-45
 7. Томилина Л. Некоторые подходы формирования этноценностных ориентаций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования P. 46-54
 8. Белая Елена Педагогические принципы подготовки будущих специалистов социономической сферы к проектированию профессиональной деятельности Р. 69-76
 9. Данильчук Лариса Категориальная сущность понятия «правовая компетентность» Р. 77-83
 10. Клак Инна Структура и основные характеристики профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей филологов P. 84-92

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-32, year 2013