Current ISSUE Nr. 58 (1) 2020

CUPRINS/CONTENT

Constantin Ticu

 

 

 

Testarea unei proceduri (system eco) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă

Testing a procedure (system eco) to identity the psycho-social risk factors at work

3
Iacob Luminița

Butnaru Simona

 

Marea și ocultata surpriză din laboratorul psihologic: nou-născutul

The great and hidden surprise in the psychology laboratory: the newborn

 

20

Turliuc Maria Nicoleta

Jitaru Mihaela

Interpersonal emotion regulation: conceptual foundations and boudaries*

Reglementarea emoțională interpersonală: fundamentele conceptuale și limite

 

41

Ghiță Maria Georgeta

Perjan Carolina

 

Particularitățile socio-afective ale bullying-ului în mediul  școlar– considerații actuale asupra studiilor

Particularities of socio-affective bullying in the school environment – current considerations on studies

54
Șleahtițchi Mihai Fictionis.

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii

Fictionis.

A sequential intervention in the mythology of transmission

 

65
Briceag Silvia

Odobescu Tatiana

 

 

Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки

Psychological counselling for adolescents with self-esteem problems

Consilierea psihologică a adolescenților cu probleme de autoapreciere

 

78
Vasiliu Dan

Adăscăliță Viorica

Cum influențează factorii de personalitate din teoria social-cognitivă performanța academică a studenților

How personality factors in the social-cognitive theory academic influences performance of students

 

92

 

Sinițaru Larisa «Искусство воспитания» как реальность системы образования в республике Молдова

“The art of education” as a reality of the education system in the republic of  Moldova

“Arta educației” ca o realitate a sistemului de învățământ din republica Moldova

 

103
Racu Iulia Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor

Anxiety and fears at preschoolers

119
Stratan Valentina

Cerneavschi Viorica

 

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

Formation of work culture components at the pupils with mental disabilities

130
Pîslari Stela

Darii Mihaela

 

Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta preadolescentă

The development of self-awareness in preteen age

139
Cazacu Daniela Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale

Cognitive-behavioral therapy in case of common sexual disorder crises

153
Красковская Валерия Повышение стрессоустойчивости у военнослужащих в экспериментальных условиях

Increased stress resistance in the military in experimental conditions

Creșterea rezistenței la stres a militarilor în condiții experimentale

Sanduleac Sergiu A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Special techniques of deep penetration of social representations, editions Junimea, Iași, 2018. 389 p.

O carte în dezbatere: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. Editura junimea, Iași,2018. 389 p.

170
Autorii noștri 173

 


Current ISSUE Nr. 58 (1) 2020

Journal Nr. 54 (1) 2019

CUPRINS/CONTENT

 

Losîi Elena Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

The agressive behaviour at preadolescents in school enviroment

 

3
Листопад А. А.,

Мардарова И. К.

Эволюция системы образования Украины

Evolution of education system in Ukraine

Evoluția sistemului educațional din Ucraina

 

17
Racu Iulia

Leca Sergiu

Caracteristicile inteligenței emoționale la preadolescenți

Characteristics of emotional inteligence in preadolescence

 

26
Толмач Ирина

Раку Жанна

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

Comparative analyses of married and single women’s representations of maternity

Analiza comporativă a reprezentărilor despre maternitate la femei căsătorite și ne căsătorite

 

38
Бигун Александр Николаевич Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины

Modernization of the content of pedagogical competence of future teachers in reforming conditions system of education of Ukraine

Modernizarea conținutului competențelor pedagogice a învățătorilor în devenire în condițiile reformării sistemului de învățământ din Ucraina

 

47
Racu Igor

Horga Emilia Carmen

Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ

Personality development at preadolescence: comparative study

 

57
Бережный Юрий Николаевич Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины

Methodological approaches to the problem of professional self-improvement of future specialists of law enforcement agencies in higher educational institutions of the MIA of Ukraine

Abordări metodologice privind problema autoperfecționării viitorilor specialiști ai organelor de securitate din instituțiile superioare de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne  ale Ucrainei

 

70
Раку Жанна Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы

The particularities of stress resistance at teachers depending on work experience

Caracteristicile rezistenței la stres la cadrele didactice în dependenţa  de stagiul de muncă

 

78
Рогачко-Островская М. С. Condițiile pedagogice de pregătire a viitorilor educatori în dezvoltarea limbajului creativ la preșcolari

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

Pedagogical conditions for the preparation of educators in the development of creative language in pre-school children

90
Maria Vîrlan

Maria Dița

Reintegrarea socială a ex-deținuților în republica Moldova

Social reintegration for people released from detention in republic of Moldova

 

101
Саидов Нурмухаммаджон Развитие оптимизма личности в экспериментальных условиях

Development of optimism personality in experimental conditions

Dezvoltarea optimismului personalității în condiții experimentale

 

110
Ковылина В.Г. Формы взаимодействия родителей с ребёнком раннего возраста с отклонениями в развитии

Forms of interaction of parents with a child of early age with developmental disorders

Forme de interacțiune a părinților cu copii de vârstă fragedă cu tulburări de dezvoltare

 

123
Кравец М. В. Краеведческая деятельность будущих учителей                      физической культуры: компетентностный подход

Studying the native region in  future teachers of physical culture activity: competency based approach

Studierea ținutului natal în activitatea viitorilor profesori de cultură fizică: abordare bazată pe competențe

 

129
Autorii noștri 138

 

 

Journal Nr.47 (2) 2017

Мардарова И.К. The training of future nursery school teachers to creating educational publications for preschool children
Баранова В.В. Interaction of imagery-creative activity and speech activity in preschoolers  

 

Кудрявцева Е.А. Modular tests as an effective method of pedagogical control of the quality of knowledge of future educators of pre-school educational institutions  

 

 

Boiangiu Carmen Development of occupational interests in experimental conditions in adolescent age  

 

Popescu Maria

Grebeniuc Ecaterina

Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity (RETRAS)  

 

Loredana Mihăileasa Validation of a motivational model of dropout on romanian students  

 

Racu Igor

Cașcaval Ion

Coping mechanisms in students with anxiety
Красковская Валерия

Раку Жанна

Interrelation between personal characteristics and stress at the military personnel in the conditions of military service  

 

Листопад А. А. Problems of goal-setting at student`s occupational training
Раку Жанна The psychological aspects of the interrelation between anxiety and imagination at school children  

 

Ковалева Е. А. The role of self-consciousness and of the skills of the pedagogue in the creation of non-violent atmosphere at school  

 

Mihai Şleahtiţchi From polymorphism to the non-existence of orthodoxy.

A perspective on criteria for identifying the object of social epresentation

Autorii noștri

Din numărul 2(47) se retrage articolul Dnei Popescu Maria și Grebeniuc Ecaterina Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity” din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.