Journal Nr. 57 (4) 2019

CUPRINS/CONTENT

Losîi Elena

Crâșmaru Ana

Maria

Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală

Domestic violence. Theoretical land experimental approach

3
Plâmădeală Victoria

Stratan Valentina

Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali

Training and learning of assertive behaviour to social assistants

 

20

Racu Iulia Studiul anxietății la școlarii mici

The study of anxiety in small schoolchildren

 

28

Gruiță Maria Elena

Vărlan Maria

Problematica adicției de substanțe la deținuții din penitenciare

The problem of addiction of substances in prisoners

 

42

Racu Igor

Lungu Violeta

Evaluarea credințelor metacognitive despre îngrijorare

Assessment of metacognitive beliefs about concern

52
 Vasiliu Dan

Adăscălița Viorica

 

 

Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă

asupra performanței academice a studenților

The influence of personality factors from social-cognitive theory

on students’ academic performance

 

 

61

Furdui Emilia Asigurarea stării de bine la copii cu cerințe educative speciale

prin dezvoltarea creativității

Ensuring the well-being in children with special education needs through creativity development

 

79

Curilov Svetlana

Lapoșina Emilia

Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare

Difficulties of adaptation and school integration of children with disabilities in common learning environments

 

86

Parvan Irina

 

 

 

 

Racu Igor

Lungu Violeta

 

Взаимосвязь ролевых функций и психологических проекций развития отношений супругов в контексте их влияния на формирование «сценариев» брака

Relationship between role functions and psychological projections of spouses relations development in the context of their influence on marriage «scenarios» formation

Interdependența funcțiilor de rol și proiecțiile psihologice ale dezvoltării relațiilor dintre parteneri in contextul influenței acestora asupra formării „de scenarii” în cuplu.

 

Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup

Personal autonomy level increase of emerging adults through group psychological interventions

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Мулько Юлия

Раку Жанна

Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте

The developing of goal orientation components at preschoolers

Dezvoltarea componentelor orientării spre scop la preșcolari

 
Autorii noștri 127

Journal Nr. 56 (3) 2019

CUPRINS/CONTENT

Листопад А. А. Мардарова И. К. Подготовка студентов к предупреждению и разрешению педагогических конфликтов в ДОУ Student`s training for prevention and elimination pedagogical conflicts at pre-school educational establishment Pregătirea studenților în vederea profilaxiei și soluționării conflictelor pedagogice în instituția preșcolară de educație 3
Мулько Ю. Двигательная сфера и хореография как основа развития волевой сферы дошкольника Motion sphere and choreography as a basis for volition development at preschoolers Sfera motrică  și coregrafia ca bază a dezvoltării sferei volitive la preșcolari 18
Коргун Л.Н. Подготовка студентов к реализации инклюзивной модели образования Preparing students for the implementation of an inclusive education model Pregătirea studenților pentru realizarea modelului incluziv de educație 29
Racu Iulia Anxietatea la preșcolari: caracteristici și determinante Anxiety at preschoolers: characteristics and determinants 39
Кривцова Н. В. Брынза И. В. Постнеклассическая модель потенциала самореализации личности и ее возможности в прогнозировании профессиональных деструкций Post-non-classical model of the potential for personal self-realization and its capabilities in predicting professional destruction Modelul post non clasic a potențialului de autorealizare a personalității și posibilitățile de predicție a destrucțiilor profesionale 54
Platon Inga Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţă The development of social intelligence in adolescence 65
Черненко Н. Н. Ручкина М. Н. Формирование профессиональной компететности современного руководителя: практико-ориентированный подход Formation of professional competence of modern head: a practice-oriented approach Formarea competenței profesionale a managerului contemporan: modelul cu orientare practică 78
Зозуля И. Н.  Проблема диагностики креативности детей дошкольного возраста Problema diagnosticării creativității la preșcolari The problem of diagnostic of creativity in preschool children 87
Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta adolescentă Self-awareness development in adolescence  
Violeta Lungu Investigarea schemelor cognitive de deficiență a limitelor în relație cu autonomia personală la adulții emergenți The investigation of the cognitive schema of impaired limits in relation to personal autonomy in emerging adults 110
Autorii noștri   123
  

 

Journal Nr. 55 (2) 2019

CUPRINS/CONTENT

Racu Iulia Determinantele psihologice ale anxietății în adolescență The psychological anxiety determinants in adolescence 3
Кузьменко Т.Н. Инклюзия как психолого-педагогическое условие сопровождения личности с проявлениями эмоциональной нестабильности Inclusion as a psychological-pedagogical condition for the support of a personality with exhibitions of emotional instability Incluziunea ca condiie psihologică și pedagogică în susținerea personalității cu instabilitate emoțională 17
Винс В.А. Психологическая готовность молодежи к выбору брачного партнера и предпосылки его осуществления Teenagers’ psychological readiness to select a marriage partner and prerequisites for its implementation Pregătirea psihologică a tinerilor pentru selectarea unui partener de mariaj și precondițiile de realizare 31
Elvira Ciobanu Petru Jelescu Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui The questionnaire for the evaluation of the electoral interests of adolescents (CEIA) and their validation 41
Бондаревич С.М. Психологические особенности формирования психосоматических расстройств у плавсостава Psychological features of the formation of psychosomatic disorders in the crew Particularitățile psihologice ale formării disfuncțiilor psihosomatice la echipajul din navigație 52
Balode Neli Modalități de sporire a rezilienței la burnout a cadrului didactic școlar Enhancing teacher’s resilience to burnout 61
Кудрявцева Е.А. Критерии и показатели эффективного оценивания качества педагогических знаний студентов Criteria and indicators for effective assessment of the quality of pedagogical knowledge of students Criteriile și indicii aprecierii efective a calității cunoștințelor pedagogice a studenților 71
Шевченко Р. П. Проявления нарушений адаптации в форс-мажорных ситуациях у студентов специальности морского и речного транспорта В условиях длительного плавания Manifestations of adaptation disorders in force majeure situations in students of the specialty of sea and river transport during long voyages Manifestări ale tulburărilor de adaptare în situații de forță majoră la studenții specializați în transportul maritim și fluvial în timpul călătoriilor lungi 84
Карпова Э.Э. Кононенко Н.В. Определение понятий «системность» и «систематичность» знаний в контексте оценивания качества результатов обучения Definition of concepts “systemic” and “systematicity” of knowledge in the context of evaluating the quality of training results Definiția conceptelor “sistemic” și “sistemicitate” a cunoștințelor în contextul evaluării calității rezultatelor instruirii 92
Кисаков Роман Адэскэлицэ Виорика Проблема буллинга в образовательной среде The problem of bullying in the educational environment Problema bullying-ului în mediul educațional 103
Кавылина А.К. Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях по изобразительной деятельности The interaction of children of different age groups in the classroom for graphic activities Interacțiunea copiilor din grupe de grădinițe de diferite vârste în cadrul activităților plastice 109
Княжева И. А. Методические аспекты воспитания милосердия у детей дошкольного возраста Methodical aspects of the education of mercy in children of preschool age Aspecte metodice ale educației carității la copiii de vârstă preșcolară 116
Раку Жанна Мулько Юлия Особенности развития произвольности у дошкольников The characteristics of voluntarity in preschoolers Particularităţile dezvoltării voluntarităţii la preşcolari 124
Autorii noștri   134

 

Journal Nr. 53 (4) 2018

CUPRINS/CONTENT

 

Popovici Doru Vlad

Agheană Viorel

Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană

Features of psychological and somatic typologies in relation to the activism of seniors in contemporary society

3
Листопад А. А. Гуманизация образования: проблемы и перспективы

Humanization of education: problems and perspective

Umanizarea educației: probleme și perspective

13
Racu Igor

Cazan Laura

Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață

Personality development of primary school children from different social environments

25
Мардарова И.К Подготовка будущих воспитателей к использованию инноваций в дошкольном образовании

Future kindergarten teacher training of using innovative pedagogical technologies at pre-school educational institution

Pregătirea viitorilor pedagogi pentru utilizarea inovării în educația preșcolară

41
Шевченко Р. П. Эмоциональное дистанцирование у студентов специальностей морского и речного транспорта

Emotional distancing among students of sea and river transport specialties

Distanțarea emoțională a studenților specialităților transportului maritim și fluvial

52
Раку Жанна Особенности тревожности и настроения у табачных аддиктов в ранней зрелости

Anxiety and disposition in young adults with tobaco addiction

Anxietatea și dispoziția la adulții tineri cu dependență de tutun

60
Pîslari Stela

Babici Rodica

Dependența de internet la preadolescenți

Internet addiction in preadolescents

68
Pîslari Stela

Racu Igor

Dezvoltarea empatiei la preadolescenți

The development of emphaty in preadolescents

80
Колесник А.Г. Личностно-ориентированное управление учебно-воспитательным процессом в высшей школе

Personality-oriented management of educational process in higher education  institutions

Managementul procesului educațional centrat pe student în instituțiile de învățământ superior

101
Княжева И. А.  Реализация идей личностно ориентированной образовательной парадигмы в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования

The implementation of the ideas of personality oriented educational paradigm in the training of future educators of pre-school education institutions

Implementarea ideilor ce țin de paradigma instruirii centrate pe persoana în procesul formării cadrelor didactice pentru instituțiile preșcolare

108
Акчиу В. С.

Раку Ж.П.

Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников

Psychopedagogical aspects and choreography didactical potential in coordination motor abilities development in primary school children

Aspecte psihopedagogice și potențialul didactic al coreografiei în dezvoltarea abilitaților motrice la școlarii mici

115
Ciobanu A.

Bărbuceanu Iuliana

Specificul afectivităţii la copiii cu tulburări de limbaj

The specificity of affectivity in children with language disorders

121
Bîtca Lucia Rolul trainingului psihologic în dezvoltarea abilităților de comunicare nonverbală și management ai impresiei a poliţiştilor

The role of psychological training of nonverbal communication skills and impression management development of policemen

129
Autorii noștri 140

 

 

 

Journal Nr. 52 (3) 2018

 

CUPRINS/CONTENT

 

Şleahtiţchi Mihai Era reprezentarilor sociale

The era of social representations

3
Нестеренко В. В

Листопад А. А

Мардарова И.К

Организация проектной деятельности студентов с использованием коучингового подхода

Students’ project activity organization with the use of coaching approach

Organizarea activității de proiectare a studenților prin folosirea abordării coaching

33
Petrov Elena Formarea continuă în domeniul educației incluzive în viziunea cadrelor didactice: opinii și atitudini

Continuous training in inclusive education – teachers vision: opinions and attitudes

45
Racu Igor

Boiangiu Carmen

Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Developing vocational interests in adolescents

61
Popovici Doru Vlad

Diaconescu Liliana Veronica

Educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior

Inclusive education of young people with disabilities in higher education

80
Раку Жанна Взаимосвязь самооценки и чувства одиночества в подростковом возрасте

Interrelation between self-esteem and loneliness in preadolescents

Relația dintre autoapreciere și sentimentul singurătății la preadolescenţi

87
Ciobanu Elvira

Jelescu Petru

Problema formării intereselor electorale la adolescenți

The problem of electoral interests formation in adolescents

97
Тубычко Ю.А. Пропедевтика дисграфии у детей старшего дошкольного возраста со стёртой формой дизартрии

Propedeutica disgrafiei la copiii de vârstă preșcolară mare cu o formă ștearsă a disartriei

The propaedeutics of disgraphia of preschool age children with the abraded form of dysarthria

104
Olărescu Valentina

Ponomari Dorina

Anxietatea la preșcolarii cu tulburări de limbaj

Anxiety in preschoolers with language disorders

114
Gavriliţă Lucia Procesul de reglare emoţională: precizări conceptuale

The emotional adjustment process: conceptual precision

125
Moraru Rodica Caracteristici ale afectivității la elevii cu dizabilitate mintală

Characteristics of the affectivity of mental disability students

136
Autorii noștri 145

 

 

 

 

 

Journal Nr. 51 (2) 2018

 

Sirota André Sortir de la nasse du systeme totalitaire autour comme au fond de soi?

Exiting the totalitarian system trap: around and in the depth of the self?

Ieșirea din capcana sistemului totalitar: în jurul și în adâncul sinelui?

3
Negură Lilian L’intervention à l’épreuve des représentations sociales. l’usager des services sociaux peut-il devenir un sujet avec pouvoir d’agir ?

Intervention and social representations. Can the user of social services become empowered?

Intervenția și reprezentările sociale. Ar putea deveni beneficiarul serviciilor sociale un subiect cu putere de a acționa?

23
Șleahtițchi Mihai O triadă indestructibilă: valori, lideri, reprezentări sociale

An indestructible triad: values, leaders, social representations

37
Racu Igor

Monachu Maria Monica

Dezvoltarea personalității preadolescentului educat în diferite medii sociale de viață

Personality development at preadolescent from different types of social enviroment

44
Negură Ion

Chtoroga Lucia

Studiul comparativ al factorilor de personalitate la subiecții cu dificultăți de învățare a scrisului accentuate și la cei cu dificultăți de învățare a scrisului tipice

Comparative study of personality factors on subjects with accentuated difficulties in learning written language and on theirs with typical difficulties in learning written language

63
Jelescu Petru

Zatușevschi Ana

Jelescu Dumitru

Tratarea interdisciplinară a interesului  electoral

Interdisciplinary treatment of electoral interest

74
Красковская Валерия

Раку Жанна

 

Сравнительный анализ характеристик военнослужащих с высоким и низким уровнями стрессоустойчивости

Analiza comparativă a caracteristicilor militarilor cu niveluri ridicate și scăzute rezistenței la stres

Comparative analysis of military characteristics with high and low levels of stress resistance

82
Княжева И.А. Поликультурность и толерантность в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования

Мulticulturalism and tolerance in the training of future educators of pre-school institutions

Мulticulturalism și toleranță în procesul de formare a viitoarelor cadre didactice pentru instituții preșcolare

93
Листопад А. А.

Мардарова И.К.

Системообразующее значение информационной компетентности в структуре деятельности педагога дошкольного образования

System-building role of informational competence in the structure of kindergarten teacher`s activity

Semnificația integrativ-sistemică a competenței digitale în structura activității cadrului didactic din învățământul preșcolar

104
Ponomari Dorina Evaluarea conduitei verbale la preșcolarii cu tulburări de limbaj

Evaluation of verbal conduct at preschools with language disorders

113
Botoșineanu Florin Handicap,  dizabilitate,  deficienţă

Handicap, disability, deficiency

125
Bucur Roxana Educația financiară timpurie

Early financial education

140
Кононенко Н.В Структура и содержание модели управления качеством профессиональных знаний будущих педагогов  в  учебном процессе  высшей школы

Structure and content of the quality management model of the professional knowledge of future teachers in their initial training in the university

Structura și conținutul modelului de management al calității cunoștințelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice în procesul formării lor inițiale în universitate

148
Negură Ion Что такое психологическое мышление, как оно работает и как его развивать?

What is psychological thinking, how it works and how to develop it?

Ce este gândirea psihologică, cum ea funcționează și cum să o dezvoltăm?

156
Autorii noștri 160

Journal Nr. 50 (1) 2018

CUPRINS/CONTENT

 

Şleahtiţchi Mihai Nexus 3
Tăbăcaru Cristina Dumitru Programul de stimulare a comunicării prin utilizarea limbajelor nonverbale: PECS și Signalong în educația elevilor cu CES

Program for communication stimulation through the use of nonverbal languages: PECS and Signalong in pupils with special education needs (SEN)

13
Gavtiliţă Lucia Abordarea tabloului clinic al formelor de afecţiuni neuromotorii

Approaching the clinical picture of the types of neuromotor disorders

20
Glavan Aurelia

Vîrlan Maria

Perspective sociale ale persoanelor cu disabilităţi determinate de ictus cerebral

Social perspectives of persons with disabilities determined by cerebral ictus

37
Vîrlan Maria

Diţa Maria

Diminuarea abandonului şcolar prin activităţi psiho – socio -educative

Reduction of school dropout through psycho – socio – educational activities

43
Stratan Valentina

Plămădeală Victoria

Comportamentul şi asertivitatea în asistenţa socială

Behavior and asertivity in social assistance

56
Cebotari Stanislav Conceptul de resocializare din perspectiva psihologică

The concept of resocialization from psychological perspective

69
Mihai Covaci

Petru Jelescu

Dezvoltarea în condiţii experimentale a stilurilor de învăţare şi a tipurilor de inteligenţă la studenţii facultăţii de psihologie

Experimental development of learning styles and types of intelligence in students from the faculty of psychology

77
Glavan Aurelia

 

Социальные аспекты реабилитации после инсульта

Social aspects of reabilitation after the insult

88
Даниленко С.A. Формы и методы подготовки на занятиях футболом для девочек подростков с нарушением интеллекта

Forms and methods of training in soccer for adolescent girls with intellectual disabilities

96
Autorii noştri   102

Journal Nr.49 (4) 2017

Mihai Șleahtițchi Mecanica invidiei

The mechanics of envy

3
Vinnicenco Elena Tehnologii de formare a imaginii de sine la managerii școlari (RETRAS)

Technologies of formation of self – image in school managers

19
Листопад А. А. Подготовка студентов к решению творческих профессиональных заданий

Training of students to dealing with creative professional tasks

Pregătirea studenților pentru soluționarea problemelor profesionale creative

26
Nicolaescu Penelopa Eliza Factori de risc în comportamentul delicvent juvenil

Risk factors in juvenile delinquent behavior

35
Мардарова И.К. Особенности использования инновационных педагогических технологий в процессе подготовки будущих воспитателей

Features of usage of innovative teaching technologies in the education process of future kindergerteners

Particularitățile de folosire a tehnologiilor inovaționale pedagogice în procesul de pregătire a viitorilor educatori

45
Ciobanu Adriana

Jocî- Bini Olesea

Reținerea în dezvoltarea competențelor comunicative la copii cu intelect de limită: factori și premise (RETRAS)

Retention in the development of communicative competences in children with limiting intellect: factors and premises

54
Vîrlan Maria

Fodor Ina

Abordări teoretice ale conceptului de resocializare a minorului delincvent

Theoretical approaches to the concept of resocialization of delinquent minor

63
Cerneavschi Viorica Particularizarea capacităților constructiv-tehnologice la elevii cu dizabilități mintale

Customizing constructively-technological capacities in the pupils with mental disabilities

78
 

Autorii noștri

 

90

Din numărul 4 (49) se retrag articolele Dnei Vinnicenco Elena  „Tehnologii de formare a imaginii de sine la managerii școlari”, Ciobanu Adriana  Jocî- Bini Olesea „Reținerea în dezvoltarea competențelor comunicative la copii cu intelect de limită: factori și premise” din motivul constatării necorespunderii acestora cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

 

Journal Nr.48 (3) 2017

Mihai Şleahtiţchi Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor

Mens agitat molem. A general vision about the springs that make it possible to social representation of leaders

3
Racu Iulia

Lungu Olivia

Dezvoltarea imaginii de sine la preadolescenți

Development of self image in preadolescents

18
Plămădeală Victoria Actualizarea sinelui la tinerii ex-deținuți

Self-actualization in young ex-detainees

27
Racu  Igor

Buzdugan Marcela

Rolul comunicării în rezolvarea conflictelor la vîrsta preadolescentă

The role of communication in conflict solving in preadolescents

34

 

Толмач Ирина Представление о материнстве как фактор формирования репродуктивных установок

Representations of maternity as a factor in the formation of reproductive attitudes

Reprezentările despre maternitate ca factor în formarea atitudinilor reproductive

47

 

Vîrlan Maria

Frunze Olesea

Prevenirea comportamentului delincvent prin intervenţii psiho – socio – pedagogice

Prevention of delinquent behavior through psycho – socio – pedagogical interventions

56

 

Vîrlan Maria

Dița Marcelina

Cerșitul ca problemă socială și comportamentală. Factori generatori și măsuri de diminuare

Begging as a social and behavioral problem. Generating factors and diminishing measures

65

 

Красковская Валерия

Раку Жанна

Взаимосвязь личностных характеристик и стрессоустойчивости у молодых военнослужащих  interrelația dintre trăsăturile de personalitate și rezistența la stres la recruți

Interrelation between personality characteristics and stress  resistance at recruits

78
Ion Negură Tratat despre reprezentările sociale care fabrică zei

Treatise on the social representations that fabricate the gods

89
Dorina Ponomari Consilierea parentală – parte componentă a programului de intervenție psiho-logopedică

Parental counseling – a part of the psycho-logopedic intervention program

96
Autorii noștri   105

 

Journal Nr. 46 (1) 2017

Mihai Covaci

Petru Jelescu

Remediation of learning styles and types of intelligence at the students of the faculty of psychology
Калюжка Н.С. Theoretical and methodological bases of formation of innovation competence of future primary school teachers
Листопад А. А. Contents of the concept «creative abilities» as psychology and pedagogical phenomenon
Калинникова Магнуссон Лия Response of parents to inclusive education in societies of economical polarisation
Онищенко Н.П.

Лиховид Е.Р.

Preparation of future teachers for educational work innovation trends in view of modern higher education of ukraine

 

Цисюань Вей Modern approaches to the evaluation of the activities of educational institutions
Ciobanu Andriana

Ignat Elena

Study self-image in students with restraint in psychic development
Мардарова И.К. The role of teaching practicum in future teachers` training to using computer technologies
Малашевская И.А. Health-promoting approach to the system of musical education of primary school age children
Novak O. Some aspects of information and communication competence formation of future primary school teachers
Лазоренко Татяна Николаевна

Ананьев Антон Михайлович

Role of empathy in psychologists’ work

 

 

Autorii noștri