Journal Nr.48 (3) 2017

Mihai Şleahtiţchi Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor

Mens agitat molem. A general vision about the springs that make it possible to social representation of leaders

3
Racu Iulia

Lungu Olivia

Dezvoltarea imaginii de sine la preadolescenți

Development of self image in preadolescents

18
Plămădeală Victoria Actualizarea sinelui la tinerii ex-deținuți

Self-actualization in young ex-detainees

27
Racu  Igor

Buzdugan Marcela

Rolul comunicării în rezolvarea conflictelor la vîrsta preadolescentă

The role of communication in conflict solving in preadolescents

34

 

Толмач Ирина Представление о материнстве как фактор формирования репродуктивных установок

Representations of maternity as a factor in the formation of reproductive attitudes

Reprezentările despre maternitate ca factor în formarea atitudinilor reproductive

47

 

Vîrlan Maria

Frunze Olesea

Prevenirea comportamentului delincvent prin intervenţii psiho – socio – pedagogice

Prevention of delinquent behavior through psycho – socio – pedagogical interventions

56

 

Vîrlan Maria

Dița Marcelina

Cerșitul ca problemă socială și comportamentală. Factori generatori și măsuri de diminuare

Begging as a social and behavioral problem. Generating factors and diminishing measures

65

 

Красковская Валерия

Раку Жанна

Взаимосвязь личностных характеристик и стрессоустойчивости у молодых военнослужащих  interrelația dintre trăsăturile de personalitate și rezistența la stres la recruți

Interrelation between personality characteristics and stress  resistance at recruits

78
Ion Negură Tratat despre reprezentările sociale care fabrică zei

Treatise on the social representations that fabricate the gods

89
Dorina Ponomari Consilierea parentală – parte componentă a programului de intervenție psiho-logopedică

Parental counseling – a part of the psycho-logopedic intervention program

96
Autorii noștri   105

 

Journal Nr.47 (2) 2017

Мардарова И.К. The training of future nursery school teachers to creating educational publications for preschool children
Баранова В.В. Interaction of imagery-creative activity and speech activity in preschoolers  

 

Кудрявцева Е.А. Modular tests as an effective method of pedagogical control of the quality of knowledge of future educators of pre-school educational institutions  

 

 

Boiangiu Carmen Development of occupational interests in experimental conditions in adolescent age  

 

Popescu Maria

Grebeniuc Ecaterina

Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity (RETRAS)  

 

Loredana Mihăileasa Validation of a motivational model of dropout on romanian students  

 

Racu Igor

Cașcaval Ion

Coping mechanisms in students with anxiety
Красковская Валерия

Раку Жанна

Interrelation between personal characteristics and stress at the military personnel in the conditions of military service  

 

Листопад А. А. Problems of goal-setting at student`s occupational training
Раку Жанна The psychological aspects of the interrelation between anxiety and imagination at school children  

 

Ковалева Е. А. The role of self-consciousness and of the skills of the pedagogue in the creation of non-violent atmosphere at school  

 

Mihai Şleahtiţchi From polymorphism to the non-existence of orthodoxy.

A perspective on criteria for identifying the object of social epresentation

Autorii noștri

Din numărul 2(47) se retrage articolul Dnei Popescu Maria și Grebeniuc Ecaterina Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity” din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

 

 

Journal Nr. 46 (1) 2017

Mihai Covaci

Petru Jelescu

Remediation of learning styles and types of intelligence at the students of the faculty of psychology
Калюжка Н.С. Theoretical and methodological bases of formation of innovation competence of future primary school teachers
Листопад А. А. Contents of the concept «creative abilities» as psychology and pedagogical phenomenon
Калинникова Магнуссон Лия Response of parents to inclusive education in societies of economical polarisation
Онищенко Н.П.

Лиховид Е.Р.

Preparation of future teachers for educational work innovation trends in view of modern higher education of ukraine

 

Цисюань Вей Modern approaches to the evaluation of the activities of educational institutions
Ciobanu Andriana

Ignat Elena

Study self-image in students with restraint in psychic development
Мардарова И.К. The role of teaching practicum in future teachers` training to using computer technologies
Малашевская И.А. Health-promoting approach to the system of musical education of primary school age children
Novak O. Some aspects of information and communication competence formation of future primary school teachers
Лазоренко Татяна Николаевна

Ананьев Антон Михайлович

Role of empathy in psychologists’ work

 

 

Autorii noștri

 

 

 

Journal Nr.45 (4) 2016

Content

Cojocaru Natalia Psychology of collective protests: preliminary remarks
Листопад А.А. Creation in the system of high professional education
Мардарова И.К. The future pedagogue’s training to the formation of preschooler’s computer literacy
Vinnicenco Elena

 

The specifics of educational influences in the process of pupil’s development during the age of primary school and puberty
Кононенко Н.В. The nature of systematic of professional and pedagogical  knowledge and conditions of its formation of future pre-school teachers
Ковалева Е А. Personal Triggers Of The Aggression Manifestation In The Educational Activity
Листопад Н.Л Modern informational and educational environment: to the problem of conceptualisation of the phenomenon
Cazacu Daniela The social representation of the family in Moldova: gender differences
Olărescu Valentina,

Bălan Constantin Răzvan

Psychological assistance of the teenager as a victim of school violence
Sergiu Sanduleac,

Tatiana Căpățînă

The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction
Mihai Covaci

Petru Jelescu

The interdependence between learning styles and and types of intelligence in students of Psychology specialization
Racu Iulia,

Popa Maria

Comparative study of emphathy in adolescents
Синицару Л. Attitude towards extremism in adolescent age

 

 

Journal Nr.44 (3) 2016

Content

Dumitru (Tăbăcaru) Cristina Importance of communcation in educational process

Скворцова С. А.  Teacher’s methodical activity as a source of educational and methodical tasks

Мардарова И.К. The student`s training to creating computer games for preschool-age children

Racu Iulia, Niculiță Dorina The study of emotional intelligence at preadolescents from different environment

Нестеренко ВВ. New information technologies as a means of quality improvement of part-time students’ training

Листопад А.А. Adaptation of future kindergarteners at the learning environments in higher educational establishment

Racu Igor, Ovanesov Cristina Ways to reduce school violence in preadolescents

Бедрань Р. В. The essence of the phenomenon «health» in scientific research

Losîi  Elena The analysis of the types of aggressiveness at preadolescents from urban and rural environment

Jelescu Petru, Ciobanu Elvira Survey assessment of the electoral interests of teenagers (SAEIT) and their validation

Визнюк ВВ. Special course «Formation of professional reliability of the future heads of educational institutions in the conditions» as a component of professional training

Chiperi Nadejda Difficulties and barriers to transition to inclusive education

Urusova Olena Psycho-pedagogical peculiarities of mediator`s training: comparative analysis

Iurchevici Iulia Leadership, cohesion and groupthink Din numărul 3 (44) se retrage articolul Dnei Iurchevici Iulia „Leadership, coeziune și gândire de grup” din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

Journal Nr.43 (2) year 2016

Content:

Колесник А.Г. Ways of improving the pedagogical activity of higher school teachers

Княжева И. А. Features personally oriented training of future teachers of preschool educational Institutions

Просенюк А.И. Renovation of future tutors education maintenance in the higher institutions of Learning

Ciobanu Adriana, Rusu Nina Development sphere emotional volitional in children with hearing

Бурага Наталья Personal resources of representatives of socionomics professions

Величко Т. Д. The family as a factor of formation of valuable orientations for senior preschool children

Popescu Maria The structure of social representation

Княжев И. А. The problem of mathematical preparation of future teachers in modern scientific research

Plămădeală Victoria The intensity of living loneliness in young adults

Pavlenco Mihaela The typological approach of geometrical representation at preschool and early school age

Ciobanu Adriana Evaluation and diagnosis of attention deficit disorder hyperactivity disorder (ADHD)

Донога Людмила Connectivity features of social attitudes to social and psychological adaptation of senior pupils and parents

Olărescu Valentina, Dumitriu Gabriela Psychosocial impact of divorce typical family vs. family of children with disabilities

Vîrlan Maria, Dița Marcela Foster Care – alternative form of protection for children in need

Racu Igor, Ciuntu Rita Personality development preteen age in different social situations of development

Șleahtițchi Mihai Sketches for an eventual treaty behavioral abnormality: bureaucracy

 

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-43, year 2016

 

Journal Nr. 42 (1) year 2016

Content:

Şleahtiţchi Mihai The XXI-st century and the signs of a big social changes

Jelescu Petru, Elpujan Olga Studying and entrepreneurial skills training to budding psychologists

Şleahtiţchi Mihai Blueprints for an behavioural abnormality treat: savagery&bestiality&bibliomania

Olărescu Valentina, Buguța Elena, Cebotari Stanislav The parental atitude and perception of the juvenile deliquency phenomenon by parents

Frunze Olesea, Lapoşin Emilia The evaluation of psychomotric area for school preparing of blindness children

Verdeş Angela The psychoterapeutical importance of play: methodology to teach   parents play therapy

Losîi Elena The atitude towards work, relational and    communicative features of educators

Stamate Dorina, Perjan Carolina  The parental model influence on coping strategies, self esteem, and locus of control which represents behavioural disorders in adolescents

Trofaila Lidia The adults’ aggressiveness involved in social activities

Stamate Dorina  Ways of psychological improvement of behavioural disorders in adolescents

Şontea Magdalina  Socialization of children with autism

Țăpurin Adriana Experimental  research of creativeness in preschool children

Racu Iulia, Lungu Olivia The study of emotional intelligence in couple

Racu Igor, Boiangiu Carmen The relationship between occupational interests and personality from adolescence: concepts, methods, results

 

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-42, year 2016

Journal Nr. 41 (4) year 2015

Content:

 1. Княжева И. А. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного профиля к решению современных воспитательных задач / The professional training of pre-school pedagogues/instructors for the solving  modern educational tasks  P. 3
 2. Листопад А.А. Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессионально-творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений / ICT in training the professional-artistic potential in future pre-school  Educators P. 9
 3. Мардарова И. К. Инклюзивный подход в системе дошкольного образования средствами компьютерных технологий/ Inclusive approach to pre-school education through informational  technologies  P. 18
 4. Кривцова Н. Психологические особенности личности в реализации инновацион- ного потенциала/ Psychological features of personality are in realization of innovative potential P. 37
 5. Ягодникова В. В. Педагогические условия формирования инновационной направленности воспитательного процесса общеобразовательной школы / Pedagogical conditions of innovative direction formation of the educational   process in general school P. 45
 6.  Тодорова М. Н. Экспериментальная методика подготовки менеджеров образования к управлению социально-педагогическими проектами /Experimental methodology in training education managers for leading/conducting  social-pedagogical projects P. 53
 7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Индивидуальные траектории психологической безопасности личности: понятие и типы / Individual trajectories of psychological safety of the person: the concept and types P. 61
 8. Папач О.И. Научно-методическое сопровождение учителей как особая модель педагогического взаимодействия региональных методических служб/ Scientific-methodological maintenance of teachers as a specific model of pedagogic relation of regional methodological services P.69
 9. Баранова В.В. О проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности/ On the problem of speech development of superior preschool age children in the process of artistic activities  P. 81
 10. Iurchevici Iulia Aspecte ale conflictului în familia tânără/ Aspects of conflict within the young family P. 24
 11. Șleahtițchi Mihai Despre autoritarism, autosuficiență, avariție, aventurism și aviditate.Cinci intervenții sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat/  On the authoritarism, self-sufficiency, avarice, sense of adventure and avidity. Five syntetic interventions in the psychosociology of the improper behaviour P. 88
 12. Racu Iulia, Gangan Tatiana Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți /Emotional intelligence and personality at adolescents P. 98
 13. Losîi Elena Modalităţi de reacţionare a adolescenţilor în situaţii de stres/ The ways of behaviour in stressful situation at adolescents P. 104
 14. Racu Igor, Racu Iulia Comportamentul agresiv la adolescenții dependenți de computer / Aggressive behaviour at adolescents addicted to computer P.  112

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-41, year 2015

Journal Nr. 40 (3) year 2015

Content:

 1. Княжева И. А. Профессиональная подготовка педагогов дошкольного профиля к решению современных воспитательных задач/ The professional training of pre-school pedagogues/instructors for the solving  modern educational tasks  P. 3
 2. Листопад А.А. Информационно-коммуникационные технологии в формировании профессионально-творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений/ ICT in training the professional-artistic potential in future pre-school Educators P. 9
 3. Мардарова И. К. Инклюзивный подход в системе дошкольного образования средствами компьютерных технологий/ Inclusive approach to pre-school education through informational technologies P. 18
 4. Кривцова Н. Психологические особенности личности в реализации инновацион-ного потенциала /Psychological features of personality are in realization of innovative potential  P.37
 5. Ягодникова В. В. Педагогические условия формирования инновационной направленности воспитательного процесса общеобразовательной школы/ Pedagogical conditions of innovative direction formation of the educational process in general school P. 45
 6. Тодорова М. Н. Экспериментальная методика подготовки менеджеров образования к управлению социально-педагогическими проектами/ Experimental methodology in training education managers for leading/conducting social-pedagogical projects P. 53
 7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Индивидуальные траектории психологической безопасности личности: понятие и типы/ Individual trajectories of psychological safety of the person: the concept and types P. 61
 8. Папач О.И. Научно-методическое сопровождение учителей как особая модель педагогического взаимодействия региональных методических служб/ Scientific-methodological maintenance of teachers as a specific model of pedagogic relation of regional methodological services P. 69
 9. Баранова В.В. О проблеме развития связной речи детей старшего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности/ On the problem of speech development of superior preschool age children in the process of artistic activities P. 81
 10. Iurchevici Iulia Aspecte ale conflictului în familia tânără/ Aspects of conflict within the young family P. 24
 11. Șleahtițchi Mihai Despre autoritarism, autosuficiență, avariție, aventurism și aviditate. Cinci intervenții sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat/ On the authoritarism, self-sufficiency, avarice, sense of adventure and avidity. Five syntetic interventions in the psychosociology of the improper behaviour P. 88
 12. Racu Iulia, Gangan Tatiana Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți/ Emotional intelligence and personality at adolescents P. 98
 13. Losîi Elena Modalităţi de reacţionare a adolescenţilor în situaţii de stres/ The ways of behaviour in stressful situation at adolescents P. 104
 14. Racu Igor, Racu Iulia Comportamentul agresiv la adolescenții dependenți de computer/ Aggressive behaviour at adolescents addicted to computer P. 112

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-40, year 2015

Journal Nr. 39 (2) year 2015

Content:

 1. Șleahtițchi M. O dilemă psihosociologică presantă:Rs=Rc sau Rs≠Rc?   P.1-11
 2. Racu Iu., Cazacenco T. Interrelația dintre ostilitate și strategiile comportamentale în situații de conflict la preadolescenți P. 81 – 88
 3. Frunze O. Evaluarea componentei intelectuale de pregătire către școală a copiilor cu cecitate P. 49-58
 4. Bonchiș E., Roman D. Parenting incomplet, agresivitate și subperformanță școlară P. 59 – 65
 5. Plămădeală V., Perjan C. Genul ca determinantă a singurătății P. 129 – 135
 6. Лемех Е.А. Особенности усвоения моральных норм поведения дошкольниками с нарушениями интеллекта Р.12-21
 7. Кудрявцева Е.А. Мониторинг качества педагогических знаний будущих бакалавров дошкольного образования Р. 22-29
 8. Кузьминская Е.А. Состояние подготовки умственно отсталых детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста к овладению грамотой Р. 30-40
 9. Брынза И.В., Будиянский Н.Ф. Психологическое благополучие родителей как индикатор представлений ребенка о системе семейных взаимоотношений   Р. 41-48
 10. Романчак Ж.И. Этические аспекты готовности педагога к работе в условиях инклюзивного образования Р. 66 – 70
 11. Здрагат С.Г. Эволюция инклюзии: уточнение понятий Р. 71 – 80
 12. Школа А.В. Методологические знания как фактор фундаментализации профессиональной подготовки будущего учителя физики P.89 – 96
 13. Иваненко А.С. Своеобразие проявления эмоционально-оценочного отношения к будущей семье у умственно отсталых подростков Р.97-103
 14. Колесник А.Г. Роль межличностных взаимоотношений участников педагогического процесса в общении P.104-109
 15. Просенюк А.И. Использование народной игрушки в процессе театрально-игровой деятельности детей дошкольного возраста Р.110-115
 16. Собкин В., Синицару Л. Проявление психологического и физического насилия в стенах школы как социальная проблема Р.116124
 17. Раку Ж. Особенности психологической готовности детей к школе Р.125- 128

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-39, year 2015