Journal Nr. 32 (3) year 2013

Summary:

 1. Șleahtițchi Mihai Instrumente de analiză structurală a spațiului reprezentațional: schemele cognitive de bază     P. 1-10
 2. Trofaila Lidia Aptitudinile pedagogice – componentă a măiestriei profesionale la viitorii pedagogi P. 28-36
 3. Ciobanu Elena, Pantea Oleg ”Copilul care nu trebuie nimănui” – aspecte psihosociale P. 55- 62
 4. Racu Igor Violența școlară – posibilități de diminuare P. 63-68
 5. Шрагина Лариса Психология воображения как методологическая проблема P.11- 27
 6. Ткач Елена Феномен государственно-общественного управления детским домом, как условие эффективной социализации детей-сирот P. 37-45
 7. Томилина Л. Некоторые подходы формирования этноценностных ориентаций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования P. 46-54
 8. Белая Елена Педагогические принципы подготовки будущих специалистов социономической сферы к проектированию профессиональной деятельности Р. 69-76
 9. Данильчук Лариса Категориальная сущность понятия «правовая компетентность» Р. 77-83
 10. Клак Инна Структура и основные характеристики профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей филологов P. 84-92

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-32, year 2013

Journal Nr. 31 (2) year 2013

Summary:

 1. Stomff Mihaela, Jelescu Petru Psihocomportamentul empatic al studenților psihologi P. 1-11
 2. Petinova O.B. Economic sphere as determinant of becoming of market personality P.36-43
 3. Ianioglo Maria Stabilirea premiselor competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multietnic P. 17-27
 4. Șleahtițchi Mihai Instrumente de analiză structurală a spațiului reprezentațional: evocarea liberă, harta asociativă și rețeaua de asociații P. 44-53
 5. Sîrbu Maria Istoricul apariției și dezvoltării reprezentărilor sociale P. 89-93
 6. Racu Igor, Casian Anna Violența școlară-studiu comparativ P. 104-117
 7. Куртева Оксана Ментальные карты как способ организации мышления студентов в технологии развития критического мышления через чтение и письмо  P.12-16
 8. Долгов Вячеслав Ассоциативно-перцептивный аспект лингвокультурного типажа юродивый P. 28-35
 9. Каунова Наталья Изучение этнических стереотипов у старших подростков ромов на современном этапе P. 54-60
 10. Хорозова Лариса Этнические стереотипы болгарской молодёжи в трансформирующемся обществе P. 61-67
 11. Кауненко Ирина Психологические особенности этнической идентичности трудовых мигрантов болгар Р. 68-79
 12. Иванова Нина Изучение символов страны и ее образа в республике Молдова P. 80-88
 13. Бычева Елена, Желеску Петру Концепция тренинга активизации и развития профессионального практического мышления студентов психологов в тренинге P. 94-103

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-31, year 2013

Journal Nr. 30 (1) year 2013

Summary:

 1. Bucun Nicolae, Vasian Tatiana Atitudinile parentale față de copilul cu dizabilități: cercetare experimentală comparativă P. 1-13
 2. Șleahtițchi Mihai Analiza structurală a spațiului reprezentațional: semnificații, principii, etape P. 14-25
 3. Dița Maria Aspecte psiho-asistențiale privind fenomenul ”persoane fără adăpost” P. 34-41
 4. Croitoru Cătălina, Olaru Ludmila Analiza amplasării disciplinei informatica în orarul de studiu P. 53-58
 5. Negură Petru Ascensiune socială și limite de aparat:observații pe marginea poveștii vieții unui intelectual moldovean din epoca sovietică târzie P. 75-84
 6. Neculau Adrian Despre fericire și opusul ei P. 91-96
 7. Negură Ion Profesorul Adrian Neculau și ispita vieții eterne ( in memoriam) P. 97-99
 8. Каплунова Е.А.   Психологическое влияние творческой игры на развитие детей старшего дошкольного возраста P. 26-33
 9. Соколовская А.С. Психолого-педагогическое влияние семьи на эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста P.42-52
 10. Куртева Оксана Психолого-педагогические аспекты внедрения технологии развития критического мышления в ВУЗе     P. 59-66
 11. Кёр Людмила Взаимосвязь уровня самоуважения с мотивацией достижения успеха у студентов P. 67-74
 12. Синицару Лариса Ценностные ориентации современных подростков P. 85-90

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-30, year 2013

Journal Nr. 27 (2) year 2012

Summary:

 1. Șleahtițchi Mihai O privire generală asupra mecanismelor de formare a reprezentărilor sociale P. 1- 17
 2. Trofaila Lidia   Soluționarea situațiilor de încăpăținare la vârsta școlară mică P. 18-26
 3. Racu Igor, Casian Anna Creativitatea la vârsta școlară mică P.37-46
 4. Negură Lilian Cercetarea critică în asistența socială ca factor de democratizare P. 47-53
 5. Moraru Ina Manifestarea comportamentului asertiv la adolescenții contemporani P. 60-73
 6. Neculau Adrian Bulgakov și Văgotski – două soluții, același destin P. 74-79
 7. Vărlan Maria, Beșliu Nicolae Refugiați în Moldova: între excludere și incluziune socială P.80-94
 8. W.David Harrison Which Way for Social Work in Moldova? P.95-98
 9. Niculăeș Ana   Diferențe de vârstă în percepția factorilor stresanți și adoptarea strategiilor de coping la vârsta școlară mică   P. 99-105
 10. Раку Жанна Методология диагностики уровня социализации дошкольника P. 54-59
 11. Доценко Евгений Манипуляция: феномен, механизм, защита P.27- 36

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-27, year 2012

Journal Nr. 29 (4) year 2012

Summary:

 1. Rotaru Maria Conceptele metodologie/metodică/metodologie specială: interpretare retrospectivă P. 6 – 16
 2. Trofaila Lidia  Impactul operațiilor de generalizare și abstractizare ale elevilor de vârstă școlară mică la dezvăluirea conținutului noțiunilor la limba română P. 22-30
 3. Vîrlan Maria, Frunze Olesea Copilul – victima crizei din familiile contemporane  P. 40-46
 4. Țocu (Anghel) Rodica Influența mediului parental asupra formării și dezvoltării stereotipurilor de gen la preșcolari P. 47-57
 5. Țocu (Anghel) Rodica   Evaluarea eficienței programului formativ de dezvoltare a identității psihosexuale P. 64-74
 6. Сорочан Юлия Лингво-исторические взгляды на процесс формирования речевого высказывания у детей с моторной алалией P. 1- 5
 7. Савинова Наталья   Нейропсихологические  и нейробиологические  основы логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи P.17- 21
 8. Койчева Татьяна Научно-исследовательская деятельность преподавателей в инновационном развитии педагогического университета P. 31-39
 9. Раку Жанна  Современные подходы в психологии к проблеме социализации дошкольников P.58-63

Download here: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-29, year 2012

Journal Nr. 26 (1) year 2012

Summary:

 1. Constantinescu Petru-Mădălin, Butucescu Andreea, Opariuc Cristian-Dan Cercetarea modernă în psihoterapie: direcții principale actuale și noi tendințe P. 1-9
 2. Popescu Cristina Specificul repartizării sex-rolurilor la cuplurile din familii nucleare și cele care sunt în relații de concubinaj P. 10-15
 3. Boiangiu Carmen Conceptul de interes în psihologie P.16-23
 4. Racu Iulia Anxietatea de autoapreciere la preadolescenți P. 30-35
 5. Racu Igor Cercetarea teoretico-experimentală a violenței P. 56-63
 6. Negură Ion Atitudinile sociale și schimbarea lor P.64-66
 7. Vîrlan Maria, Frunze Olesea Riscurile sociale ale familiilor moderne P. 67-72
 8. Losîi Elena Studiul experimental al particularităților motivației de învățare la studenții psihologi P.36- 45
 9. Адэскэлицэ Виктория Взаимосвязь толерантности с некоторыми особенностями проявления эмоциональной сферы старшеклас сников P. 24-29
 10. Раку Жанна Психологические особенности социализации дошкольника в детском саду P. 46-50
 11. Ковалёва Елена Эмоциональное и психологическое насилие в семье и его влияние на социализацию ребенка P. 51-55

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-26, year 2012

Journal Nr. 25 (4) year 2011

Summary:

 1. Trofaila Lidia Procedee raționale de instruire și impactul  la dezvăluirea  conținutului noțiunilor la limba română P. 1-10
 2. Racu Igor  Problema violenței în psihologie P.15-23
 3. Losîi Elena Sursele generatoare ale timidității adolescenților P. 24 -28
 4. Vîrlan Maria, Dița Maria Capacitățile comunicative ale asistenților sociali P. 29-33
 5. Țapurin Adriana Particularități ale dezvoltării creativității la preșcolari P. 34-38
 6. Boiangiu Carmen  Interesele ocupaționale și teoria–factor (Holland)  P.39-49
 7. Neculau Adrian  Povestea geneticii istorisită de un neinițiat P. 50-52
 8. Țăruș Larisa, Negură Ion   Formarea la conducătorii auto a abilităților de gestionare a stresului în situații dificile de trafic rutier  P. 53-58
 9. Negură Ion Cum își reprezintă societatea persoanele cu dizabilități? P. 59-63
 10. Ковалева Елена  Особенности преодоления эмоциональной на пряженности и саморегуляции в педагогической деятельности  P.11-14

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-25, year 2011

Journal Nr. 24 (3) year 2011

Summary:

 1. Losîi Elena, Pîslari Stela  Particularitățile stresului profesional  la lucrătorii din sfera bancară P. 1-7
 2. Daniliuc Natalia  Particularități de vârstă și de gen ale perceperii și evaluării de către adolescenți a tipurilor de atitudini parentale P. 8-19
 3. Jelescu Petru, Jelescu Raisa  Probleme psihopedagogice privind formarea cadrelor didactice  P. 20-25
 4. Racu Jana, Sanduleac Sergiu Principii ce stau la baza formării gîndirii științifice Р. 26-35
 5. Clivadă Alexandru Schimbarea elementelor cognitiv-axiologice ale conștiinței de sine la ostași sub influența mediului militar  P. 36-43
 6. Panainte Marian  Explorarea relației dintre stilul de interpretare  preferat și consecințele afective ale jocului actorului   P.44-56
 7. Niculăeș Ana Identificarea factorilor stresori specifici școlarilor mici prin aplicarea analizei factoriale P. 57-61
 8. Clivadă Alexandru  Evoluția factorilor de personalitate la ostași în mediul militar P.62-67
 9. Racu Iulia   Anxietatea la preadolescenți:diferențe de gen P.68-71

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-24, year 2011

Journal Nr. 23 (2) year 2011

Summary:

 1. Racu Iulia Tipuri distincte de anxietate în preadolescență  P. 1-16
 2. Bangal Ion Determinanți ai comportamentelor delicvente și teorii explicative P. 24-31
 3. Moiseenco Ana  Reflecții teoretice asupra optimismului P. 56-59
 4. Racu Igor  Dezvoltarea psihologiei teoretice și practice în R. Moldova  P. 60-65
 5. Челан Лариса  Мотивация и подготовка выпускников с нарушениями зрения для поступления в университеты – путь к интеграции и развитию личности P. 17-23
 6. Раку Жанна  Представления старших дошкольников об успешности как фактор эффективности социализации Р. 32-38
 7. Ковалько Михаил Влияние неионизирующих излучений окружающей  среды на психические процессы и поведение человека Р. 39-46
 8. Ткач Елена  История становления государственно-общественной системы поддержки детей-сирот в России Р. 47-55

Download HERE:  Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-23, year 2011