Journal Nr. 53 (4) 2018

CUPRINS/CONTENT

 

Popovici Doru Vlad

Agheană Viorel

Trăsături ale tipologiilor psihologice și somatice în relație cu activismul seniorilor din societatea contemporană

Features of psychological and somatic typologies in relation to the activism of seniors in contemporary society

3
Листопад А. А. Гуманизация образования: проблемы и перспективы

Humanization of education: problems and perspective

Umanizarea educației: probleme și perspective

13
Racu Igor

Cazan Laura

Dezvoltarea personalității școlarului mic educat în diferite medii sociale de viață

Personality development of primary school children from different social environments

25
Мардарова И.К Подготовка будущих воспитателей к использованию инноваций в дошкольном образовании

Future kindergarten teacher training of using innovative pedagogical technologies at pre-school educational institution

Pregătirea viitorilor pedagogi pentru utilizarea inovării în educația preșcolară

41
Шевченко Р. П. Эмоциональное дистанцирование у студентов специальностей морского и речного транспорта

Emotional distancing among students of sea and river transport specialties

Distanțarea emoțională a studenților specialităților transportului maritim și fluvial

52
Раку Жанна Особенности тревожности и настроения у табачных аддиктов в ранней зрелости

Anxiety and disposition in young adults with tobaco addiction

Anxietatea și dispoziția la adulții tineri cu dependență de tutun

60
Pîslari Stela

Babici Rodica

Dependența de internet la preadolescenți

Internet addiction in preadolescents

68
Pîslari Stela

Racu Igor

Dezvoltarea empatiei la preadolescenți

The development of emphaty in preadolescents

80
Колесник А.Г. Личностно-ориентированное управление учебно-воспитательным процессом в высшей школе

Personality-oriented management of educational process in higher education  institutions

Managementul procesului educațional centrat pe student în instituțiile de învățământ superior

101
Княжева И. А.  Реализация идей личностно ориентированной образовательной парадигмы в подготовке будущих воспитателей учреждений дошкольного образования

The implementation of the ideas of personality oriented educational paradigm in the training of future educators of pre-school education institutions

Implementarea ideilor ce țin de paradigma instruirii centrate pe persoana în procesul formării cadrelor didactice pentru instituțiile preșcolare

108
Акчиу В. С.

Раку Ж.П.

Психолого-педагогические аспекты и дидактический потенциал хореографии в развитии координационных двигательных способностей младших школьников

Psychopedagogical aspects and choreography didactical potential in coordination motor abilities development in primary school children

Aspecte psihopedagogice și potențialul didactic al coreografiei în dezvoltarea abilitaților motrice la școlarii mici

115
Ciobanu A.

Bărbuceanu Iuliana

Specificul afectivităţii la copiii cu tulburări de limbaj

The specificity of affectivity in children with language disorders

121
Bîtca Lucia Rolul trainingului psihologic în dezvoltarea abilităților de comunicare nonverbală și management ai impresiei a poliţiştilor

The role of psychological training of nonverbal communication skills and impression management development of policemen

129
Autorii noștri 140