Journal Nr. 55 (2) 2019

CUPRINS/CONTENT

Racu Iulia Determinantele psihologice ale anxietății în adolescență The psychological anxiety determinants in adolescence 3
Кузьменко Т.Н. Инклюзия как психолого-педагогическое условие сопровождения личности с проявлениями эмоциональной нестабильности Inclusion as a psychological-pedagogical condition for the support of a personality with exhibitions of emotional instability Incluziunea ca condiie psihologică și pedagogică în susținerea personalității cu instabilitate emoțională 17
Винс В.А. Психологическая готовность молодежи к выбору брачного партнера и предпосылки его осуществления Teenagers’ psychological readiness to select a marriage partner and prerequisites for its implementation Pregătirea psihologică a tinerilor pentru selectarea unui partener de mariaj și precondițiile de realizare 31
Elvira Ciobanu Petru Jelescu Chestionarul de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (CEIEA) și validarea lui The questionnaire for the evaluation of the electoral interests of adolescents (CEIA) and their validation 41
Бондаревич С.М. Психологические особенности формирования психосоматических расстройств у плавсостава Psychological features of the formation of psychosomatic disorders in the crew Particularitățile psihologice ale formării disfuncțiilor psihosomatice la echipajul din navigație 52
Balode Neli Modalități de sporire a rezilienței la burnout a cadrului didactic școlar Enhancing teacher’s resilience to burnout 61
Кудрявцева Е.А. Критерии и показатели эффективного оценивания качества педагогических знаний студентов Criteria and indicators for effective assessment of the quality of pedagogical knowledge of students Criteriile și indicii aprecierii efective a calității cunoștințelor pedagogice a studenților 71
Шевченко Р. П. Проявления нарушений адаптации в форс-мажорных ситуациях у студентов специальности морского и речного транспорта В условиях длительного плавания Manifestations of adaptation disorders in force majeure situations in students of the specialty of sea and river transport during long voyages Manifestări ale tulburărilor de adaptare în situații de forță majoră la studenții specializați în transportul maritim și fluvial în timpul călătoriilor lungi 84
Карпова Э.Э. Кононенко Н.В. Определение понятий «системность» и «систематичность» знаний в контексте оценивания качества результатов обучения Definition of concepts “systemic” and “systematicity” of knowledge in the context of evaluating the quality of training results Definiția conceptelor “sistemic” și “sistemicitate” a cunoștințelor în contextul evaluării calității rezultatelor instruirii 92
Кисаков Роман Адэскэлицэ Виорика Проблема буллинга в образовательной среде The problem of bullying in the educational environment Problema bullying-ului în mediul educațional 103
Кавылина А.К. Взаимодействие детей разновозрастной группы на занятиях по изобразительной деятельности The interaction of children of different age groups in the classroom for graphic activities Interacțiunea copiilor din grupe de grădinițe de diferite vârste în cadrul activităților plastice 109
Княжева И. А. Методические аспекты воспитания милосердия у детей дошкольного возраста Methodical aspects of the education of mercy in children of preschool age Aspecte metodice ale educației carității la copiii de vârstă preșcolară 116
Раку Жанна Мулько Юлия Особенности развития произвольности у дошкольников The characteristics of voluntarity in preschoolers Particularităţile dezvoltării voluntarităţii la preşcolari 124
Autorii noștri   134