Journal Nr. 61 (4) 2020

 

Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work no. 4 (61) 2020 
CONTENT
Losîi Elena Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din  mediul urban și rural
The types of agressivness at preadolescents from urban and rural environment
3
Листопад А. А.,
Листопад Н. Л.
Формирование медиаграмотности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений
Development of media literacy among future pre-school teachers
Formarea competențelor mediaticealf la viitorii educatori  din instituții educaționale preșcolare
15
Мардарова И.К. Учебно-исследовательская деятельность студентов в процессе изучения дисциплины «история дошкольной педагогики»
Research and learning activity of students as part of study of the academic discipline “history of preschool education”
Activitatea instructivă și de cercetare a studenților în cadrul studierii cursului „Istoria pedagogiei preșcolare”
29
Racu Iulia Anxietatea în preadolescență: caracteristici și mecanisme explicative
Anxiety in preadolescence: characteristics and explicative mechanism
39
Княжева И. А. Методика построения прогноза формирования методической компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин
The method of constructing a forecast for the formation of methodical competence of future teachers of humanitarian disciplines
Metode de construire a predicției în formarea competenței metodice la viitorii profesori de discipline umanistice
45
Furdui Emilia,
Grosu Rodica
Focus pe relaționarea elevilor in sistemul educațional general din perspectiva abordărilor societale
Focus on the relationship of students in the general educational system from the perspective of societal approaches
53
Просенюк А. И. Подготовка  будущих воспитателей детей дошкольного возраста к организации образовательного процесса  в  условиях высшей школы
Preparation of future preschool teachers for the organization of the educational process in a higher educational institution
Pregătirea viitorilor educatori ai copiilor de vârstă preșcolară în vederea organizării procesului instructiv în instituțiile superioare de învățământ
60
Babchuk O. G.,
Bykova S. V
Peculiarities of manifestation of personality of persons with high and low level of self-development
Особенности проявления общительности лиц с высоким и низким уровнем саморазвития
Particularitățile de manifestare a comunicabilității persoanelor cu nivel ridicat și scăzut de autodezvoltare
67
Ciuntu Rita,
Adăscăliță Viorica
Școala viitorului sau, mai bine spus, standardele de calitate ale unei școli prietenoase copilului
The school of the future or ,better said, stadards of quality of a friendly school for children
76
Khrin Iryna Psycholinguistic peculiarities of formation of foreign language communicative competence of students of non-linguistic specialties
Particularitățile psiholingvistice de formare a competențelor comunicative în limba străină la studenții nonlingviști
83
Racu Igor Studiul violenței la vîrsta preadolescentă
The study of violence in preadolescence
92
Racu Jana Особенности психологического благополучия и проявления неврозов у подростков
The characteristics of psychological well-being and manifestation of neurosis in preadolescence Caracteristicile bunăstării psihologice și manifestările nevrozei   la  preadolescenți
108
Ghiță  Maria Georgeta,
Perjan Carolina
Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență
Affectivity and the importance of affective processes associated with adolescent conflict
117
Racu Jana RECENZIE
la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018)
elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
127
Losîi Elena RECENZIE
la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020,  331 p., autoare Racu Iulia
REVIEW
to monograph „Psychology of anxiety in children and adolescents”, Chișinău: State Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău, 2020, 331 p., author Racu Iulia
129
Briceag Silvia Un studiu psihosociologic fundamental:
Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor  sociale. București:Editura RAO & Chișinău:Editura Știința,2020. 640 p.
A fundamental psychosociological study:
Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. An introduction to the theory of social representations. București: Editura RAO&Chișinău: Editura Știința, 2020. 640 p.
131
Autorii noștri 135