Journal Nr. 60 (3) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Racu Igor

Platon Inga

Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie

The development of social intelligence in early adolescence

3
 

Teleucă Marcel

Jelescu Petru

 

Problema factorilor dezvoltării inteligenței matematice

The problem of the factors of the development of mathematical intelligence

 

28

 

Мартынюк А. К.

 

Применение хора как арт-терапевтической технологии в работе с депрессиями детей подросткового возраста

The use of the choir as an art-therapeutic technology in working with depressed teenagers

Corul –  tehnologie art-terapeutică în lucrul cu depresiile copiilor de vârstă preadolescentă

 

40

 

Мартынюк Т.В.

Использование арт-терапевтических технологий в психокоррекционной работе с проблемой подростковых акцентуаций характера

The use of art-therapeutic technologies in psycho-correctional work with the problem of teenage character accentuation

Aplicarea tehnologiilor art-terapeutice în lucrul psihocorecțional vizând problema accentuărilor de caracter la preadolescenți

 

57

Racu Iulia

 

Manifestarea și evoluția anxietății la copii și adolescenți în contextul noilor realități sociale

Anxiety in childhood and adolescence

 

74

Glavan Aurelia

Vîrlan Maria

Rolul factorilor sociali în cadrul etiologiei accidentului vascular cerebral

The role of social factors in the etiology of stroke

 

82

 

Natalia Rotaru-Sîrbu

 

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse abuzului în copilărie

Personality traits of the women abused in childhood

 

94

 

Бочарина Н.А.

Особенности моральных ценностей современной молодежи

Features of moral values of modern youth

Particularitățile valorilor morale ale tineretului contemporan

 

101

 

Листопад А. А

Подготовка будущих воспитателей к формированию инициативности у детей дошкольного возраста в различных видах деятельности

Preparation of future educators for the formation of initiativity in preschool children in various kinds of activity

Pregătirea viitorilor educatori pentru formarea inițiativei la copii de vârstă preșcolară în diverse tipuri de activitate

 

112

Кудрявцева Е.А. Использование альтернативных форм оценивания педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих воспитателей к инновационной деятельности

The use of alternative forms of assessment pedagogical knowledge in the professional preparation of future educators for innovative activities

Utilizarea formelor alternative de apreciere a cunoștințelor pedagogice în pregătirea profesională a viitorilr educatori pentru activitatea inovațională

 

123

 

Колесник А. Г.

Реализация  стратегии  взаимодействия  участников  педагогического  процесса  высшей школы

Realization of the interaction strategy of participants of

the pedagogical process of high school

Realizarea strategiei de interacțiune a participanților la

procesul pedagogic din școala superioară

 

137

Losîi Elena RECENZIE  la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020,  331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW to monograph „Psychology of anxiety in children and adolescents”, Chișinău: State Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău, 2020, 331 p., author Racu Iulia

 

144
Autorii noștri

146

 

Journal Nr. 59 (2) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Șleahtițchi Mihai Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate

Under the sign of change: psychological science in metamodernity

3
Popescu Maria

Negură Ion

Starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar

Subjective well-being, job satisfaction and motivational persistence at teaching staff in primary education

28
Cucer Angela

Haidrog Traian

Repere teoretice privind comportamentele adictive

Theoretical refferences regarding addictive behaviors

51
Babchuk O. G. Bykova S. V.

 

Self-development of future professionals

Auto-dezvoltarea viitorilor profesioniști

67
Грейлих О. А. Теоретические аспекты изучения профессионального самоопределения будущего психолога

Theoretical aspects of studying professional self-determination of the future psychologist

Aspecte teoretice privind studierea autodeterminării profesionale a viitorului psiholog

74
Racu Iulia

Vlas Irina

Diminuarea stresului la adolescenți

Reducing stress in adolescents

84
Pleșca Maria Reflexia – mecanism al adaptării la mediul universitar

Reflection – mechanism of adaptation to the university environment

96
Crâșmaru Ana Maria Stima de sine, inteligența emoțională și reziliența femeilor supuse violenței domestice

Self-esteem, emotional inteligence and resilience at women as victims of domestic violence

107
Cazacu Daniela Gorodețcaia Iulia Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации

Cognitive behavioral therapy as an element of psychological counseling of couples in crisis situation

Terapia cognitiv-comportamentală ca element al consilierii psihologice în situație de criză

117
Княжева И. А.  Подготовка будущих педагогов к продуктивному общению с детьми

Preparing future teachers for productive communication with children

Pregătirea viitorilor pedagogi pentru comunicarea productivă cu copiii

122
Мардарова И.К. Формирование готовности к инновационной деятельности у будущих педагогов дошкольного образования

Formation of readiness of future pre-school teachers to innovative activities

Formarea viitorilor pedagogi preșcolari pentru activități inovative

130
Ковылина В.Г. Влияние космофизических факторов на пренатальное развитие

Influence of cosmophysical factors on prenatal development

Influența factorilor cosmofizici privind dezvoltarea prenatală

138
Autorii noștri

146