Current ISSUE Nr. 61 (4) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

Losîi Elena Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții

din  mediul urban și rural

The types of agressivness at preadolescents from urban and rural environment

 

3
 

Листопад А. А.,

Листопад Н. Л.

Формирование медиаграмотности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Development of media literacy among future pre-school teachers

Formarea competențelor mediaticealf la viitorii educatori  din instituții educaționale preșcolare

 

15

Мардарова И.К. Учебно-исследовательская деятельность студентов в процессе изучения дисциплины «история дошкольной педагогики»

Research and learning activity of students as part of study of the academic discipline “history of preschool education”

Activitatea instructivă și de cercetare a studenților în cadrul studierii cursului „Istoria pedagogiei preșcolare”

 

 

29

 

Racu Iulia

Anxietatea în preadolescență: caracteristici și mecanisme explicative

Anxiety in preadolescence: characteristics and explicative  mechanism

 

39

 Княжева И. А.

Методика построения прогноза формирования методической компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин

The method of constructing a forecast for the formation of methodical competence of future teachers of humanitarian disciplines

Metode de construire a predicției în formarea competenței metodice la viitorii profesori de discipline umanistice

 

 

45

Furdui Emilia,

Grosu Rodica

Focus pe relaționarea elevilor in sistemul educațional general din perspectiva abordărilor societale

Focus on the relationship of students in the general educational system from the perspective of societal approaches

 

 

53

Просенюк А. И. Подготовка  будущих воспитателей детей дошкольного возраста к организации образовательного процесса  в  условиях высшей школы

Preparation of future preschool teachers for the organization

of the educational process in a higher educational institution

Pregătirea viitorilor educatori ai copiilor de vârstă preșcolară în vederea organizării procesului instructiv în instituțiile superioare de învățământ

 

60

Babchuk O. G.,

Bykova S. V

Peculiarities of manifestation of personality of persons with high and low level of self-development

Особенности проявления общительности лиц с высоким и низким уровнем саморазвития

Particularitățile de manifestare a comunicabilității persoanelor cu nivel ridicat și scăzut de autodezvoltare

 

 

67

Ciuntu Rita,

Adăscăliță Viorica

Școala viitorului sau, mai bine spus, standardele de calitate ale unei școli prietenoase copilului

The school of the future or ,better said, stadards of quality of a friendly school for children

 

 

76

Khrin Iryna Psycholinguistic peculiarities of formation of foreign language communicative competence of students of non-linguistic specialtiesParticularitățile psiholingvistice de formare a competențelor comunicative în limba străină la studenții nonlingviști  83
Racu Igor Studiul violenței la vîrsta preadolescentă

The study of violence in preadolescence

92

 

Racu Jana Особенности психологического благополучия и проявления неврозов у подростков

Caracteristicile bunăstării psihologice și manifestările nevrozei   la  preadolescenți

The characteristics of psychological well-being and manifestation of neurosis in preadolescence

108
Ghiță  Maria Georgeta,

Perjan Carolina

Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență

Affectivity and the importance of affective processes associated with adolescent conflict

117
Racu Jana RECENZIE

la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018)

elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

127
Losîi Elena RECENZIE

la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020,  331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW

to monograph „Psychology of anxiety in children and adolescents”, Chișinău: State Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău, 2020, 331 p., author Racu Iulia

129
Briceag Silvia Un studiu psihosociologic fundamental:

Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor  sociale. București:Editura RAO & Chișinău:Editura Știința,2020. 640 p.

A fundamental psychosociological study:

Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. An introduction to the theory of social representations. București: Editura RAO&Chișinău: Editura Știința, 2020. 640 p.

131
Autorii noștri

135

 

Journal Nr. 60 (3) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Racu Igor

Platon Inga

Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie

The development of social intelligence in early adolescence

3
 

Teleucă Marcel

Jelescu Petru

 

Problema factorilor dezvoltării inteligenței matematice

The problem of the factors of the development of mathematical intelligence

 

28

 

Мартынюк А. К.

 

Применение хора как арт-терапевтической технологии в работе с депрессиями детей подросткового возраста

The use of the choir as an art-therapeutic technology in working with depressed teenagers

Corul –  tehnologie art-terapeutică în lucrul cu depresiile copiilor de vârstă preadolescentă

 

40

 

Мартынюк Т.В.

Использование арт-терапевтических технологий в психокоррекционной работе с проблемой подростковых акцентуаций характера

The use of art-therapeutic technologies in psycho-correctional work with the problem of teenage character accentuation

Aplicarea tehnologiilor art-terapeutice în lucrul psihocorecțional vizând problema accentuărilor de caracter la preadolescenți

 

57

Racu Iulia

 

Manifestarea și evoluția anxietății la copii și adolescenți în contextul noilor realități sociale

Anxiety in childhood and adolescence

 

74

Glavan Aurelia

Vîrlan Maria

Rolul factorilor sociali în cadrul etiologiei accidentului vascular cerebral

The role of social factors in the etiology of stroke

 

82

 

Natalia Rotaru-Sîrbu

 

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse abuzului în copilărie

Personality traits of the women abused in childhood

 

94

 

Бочарина Н.А.

Особенности моральных ценностей современной молодежи

Features of moral values of modern youth

Particularitățile valorilor morale ale tineretului contemporan

 

101

 

Листопад А. А

Подготовка будущих воспитателей к формированию инициативности у детей дошкольного возраста в различных видах деятельности

Preparation of future educators for the formation of initiativity in preschool children in various kinds of activity

Pregătirea viitorilor educatori pentru formarea inițiativei la copii de vârstă preșcolară în diverse tipuri de activitate

 

112

Кудрявцева Е.А. Использование альтернативных форм оценивания педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих воспитателей к инновационной деятельности

The use of alternative forms of assessment pedagogical knowledge in the professional preparation of future educators for innovative activities

Utilizarea formelor alternative de apreciere a cunoștințelor pedagogice în pregătirea profesională a viitorilr educatori pentru activitatea inovațională

 

123

 

Колесник А. Г.

Реализация  стратегии  взаимодействия  участников  педагогического  процесса  высшей школы

Realization of the interaction strategy of participants of

the pedagogical process of high school

Realizarea strategiei de interacțiune a participanților la

procesul pedagogic din școala superioară

 

137

Losîi Elena RECENZIE  la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020,  331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW to monograph „Psychology of anxiety in children and adolescents”, Chișinău: State Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău, 2020, 331 p., author Racu Iulia

 

144
Autorii noștri

146