Current ISSUE Nr. 61 (4) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

Losîi Elena Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții

din  mediul urban și rural

The types of agressivness at preadolescents from urban and rural environment

 

3
 

Листопад А. А.,

Листопад Н. Л.

Формирование медиаграмотности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений

Development of media literacy among future pre-school teachers

Formarea competențelor mediaticealf la viitorii educatori  din instituții educaționale preșcolare

 

15

Мардарова И.К. Учебно-исследовательская деятельность студентов в процессе изучения дисциплины «история дошкольной педагогики»

Research and learning activity of students as part of study of the academic discipline “history of preschool education”

Activitatea instructivă și de cercetare a studenților în cadrul studierii cursului „Istoria pedagogiei preșcolare”

 

 

29

 

Racu Iulia

Anxietatea în preadolescență: caracteristici și mecanisme explicative

Anxiety in preadolescence: characteristics and explicative  mechanism

 

39

 Княжева И. А.

Методика построения прогноза формирования методической компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин

The method of constructing a forecast for the formation of methodical competence of future teachers of humanitarian disciplines

Metode de construire a predicției în formarea competenței metodice la viitorii profesori de discipline umanistice

 

 

45

Furdui Emilia,

Grosu Rodica

Focus pe relaționarea elevilor in sistemul educațional general din perspectiva abordărilor societale

Focus on the relationship of students in the general educational system from the perspective of societal approaches

 

 

53

Просенюк А. И. Подготовка  будущих воспитателей детей дошкольного возраста к организации образовательного процесса  в  условиях высшей школы

Preparation of future preschool teachers for the organization

of the educational process in a higher educational institution

Pregătirea viitorilor educatori ai copiilor de vârstă preșcolară în vederea organizării procesului instructiv în instituțiile superioare de învățământ

 

60

Babchuk O. G.,

Bykova S. V

Peculiarities of manifestation of personality of persons with high and low level of self-development

Особенности проявления общительности лиц с высоким и низким уровнем саморазвития

Particularitățile de manifestare a comunicabilității persoanelor cu nivel ridicat și scăzut de autodezvoltare

 

 

67

Ciuntu Rita,

Adăscăliță Viorica

Școala viitorului sau, mai bine spus, standardele de calitate ale unei școli prietenoase copilului

The school of the future or ,better said, stadards of quality of a friendly school for children

 

 

76

Khrin Iryna Psycholinguistic peculiarities of formation of foreign language communicative competence of students of non-linguistic specialtiesParticularitățile psiholingvistice de formare a competențelor comunicative în limba străină la studenții nonlingviști  83
Racu Igor Studiul violenței la vîrsta preadolescentă

The study of violence in preadolescence

92

 

Racu Jana Особенности психологического благополучия и проявления неврозов у подростков

Caracteristicile bunăstării psihologice și manifestările nevrozei   la  preadolescenți

The characteristics of psychological well-being and manifestation of neurosis in preadolescence

108
Ghiță  Maria Georgeta,

Perjan Carolina

Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență

Affectivity and the importance of affective processes associated with adolescent conflict

117
Racu Jana RECENZIE

la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018)

elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

127
Losîi Elena RECENZIE

la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020,  331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW

to monograph „Psychology of anxiety in children and adolescents”, Chișinău: State Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău, 2020, 331 p., author Racu Iulia

129
Briceag Silvia Un studiu psihosociologic fundamental:

Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor  sociale. București:Editura RAO & Chișinău:Editura Știința,2020. 640 p.

A fundamental psychosociological study:

Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. An introduction to the theory of social representations. București: Editura RAO&Chișinău: Editura Știința, 2020. 640 p.

131
Autorii noștri

135

 

Journal Nr. 54 (1) 2019

CUPRINS/CONTENT

 

Losîi Elena Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

The agressive behaviour at preadolescents in school enviroment

 

3
Листопад А. А.,

Мардарова И. К.

Эволюция системы образования Украины

Evolution of education system in Ukraine

Evoluția sistemului educațional din Ucraina

 

17
Racu Iulia

Leca Sergiu

Caracteristicile inteligenței emoționale la preadolescenți

Characteristics of emotional inteligence in preadolescence

 

26
Толмач Ирина

Раку Жанна

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

Comparative analyses of married and single women’s representations of maternity

Analiza comporativă a reprezentărilor despre maternitate la femei căsătorite și ne căsătorite

 

38
Бигун Александр Николаевич Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины

Modernization of the content of pedagogical competence of future teachers in reforming conditions system of education of Ukraine

Modernizarea conținutului competențelor pedagogice a învățătorilor în devenire în condițiile reformării sistemului de învățământ din Ucraina

 

47
Racu Igor

Horga Emilia Carmen

Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ

Personality development at preadolescence: comparative study

 

57
Бережный Юрий Николаевич Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины

Methodological approaches to the problem of professional self-improvement of future specialists of law enforcement agencies in higher educational institutions of the MIA of Ukraine

Abordări metodologice privind problema autoperfecționării viitorilor specialiști ai organelor de securitate din instituțiile superioare de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne  ale Ucrainei

 

70
Раку Жанна Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы

The particularities of stress resistance at teachers depending on work experience

Caracteristicile rezistenței la stres la cadrele didactice în dependenţa  de stagiul de muncă

 

78
Рогачко-Островская М. С. Condițiile pedagogice de pregătire a viitorilor educatori în dezvoltarea limbajului creativ la preșcolari

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

Pedagogical conditions for the preparation of educators in the development of creative language in pre-school children

90
Maria Vîrlan

Maria Dița

Reintegrarea socială a ex-deținuților în republica Moldova

Social reintegration for people released from detention in republic of Moldova

 

101
Саидов Нурмухаммаджон Развитие оптимизма личности в экспериментальных условиях

Development of optimism personality in experimental conditions

Dezvoltarea optimismului personalității în condiții experimentale

 

110
Ковылина В.Г. Формы взаимодействия родителей с ребёнком раннего возраста с отклонениями в развитии

Forms of interaction of parents with a child of early age with developmental disorders

Forme de interacțiune a părinților cu copii de vârstă fragedă cu tulburări de dezvoltare

 

123
Кравец М. В. Краеведческая деятельность будущих учителей                      физической культуры: компетентностный подход

Studying the native region in  future teachers of physical culture activity: competency based approach

Studierea ținutului natal în activitatea viitorilor profesori de cultură fizică: abordare bazată pe competențe

 

129
Autorii noștri 138