Current ISSUE Nr. 60 (3) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Racu Igor

Platon Inga

Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie

The development of social intelligence in early adolescence

3
 

Teleucă Marcel

Jelescu Petru

 

Problema factorilor dezvoltării inteligenței matematice

The problem of the factors of the development of mathematical intelligence

 

28

 

Мартынюк А. К.

 

Применение хора как арт-терапевтической технологии в работе с депрессиями детей подросткового возраста

The use of the choir as an art-therapeutic technology in working with depressed teenagers

Corul –  tehnologie art-terapeutică în lucrul cu depresiile copiilor de vârstă preadolescentă

 

40

 

Мартынюк Т.В.

Использование арт-терапевтических технологий в психокоррекционной работе с проблемой подростковых акцентуаций характера

The use of art-therapeutic technologies in psycho-correctional work with the problem of teenage character accentuation

Aplicarea tehnologiilor art-terapeutice în lucrul psihocorecțional vizând problema accentuărilor de caracter la preadolescenți

 

57

Racu Iulia

 

Manifestarea și evoluția anxietății la copii și adolescenți în contextul noilor realități sociale

Anxiety in childhood and adolescence

 

74

Glavan Aurelia

Vîrlan Maria

Rolul factorilor sociali în cadrul etiologiei accidentului vascular cerebral

The role of social factors in the etiology of stroke

 

82

 

Natalia Rotaru-Sîrbu

 

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse abuzului în copilărie

Personality traits of the women abused in childhood

 

94

 

Бочарина Н.А.

Особенности моральных ценностей современной молодежи

Features of moral values of modern youth

Particularitățile valorilor morale ale tineretului contemporan

 

101

 

Листопад А. А

Подготовка будущих воспитателей к формированию инициативности у детей дошкольного возраста в различных видах деятельности

Preparation of future educators for the formation of initiativity in preschool children in various kinds of activity

Pregătirea viitorilor educatori pentru formarea inițiativei la copii de vârstă preșcolară în diverse tipuri de activitate

 

112

Кудрявцева Е.А. Использование альтернативных форм оценивания педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих воспитателей к инновационной деятельности

The use of alternative forms of assessment pedagogical knowledge in the professional preparation of future educators for innovative activities

Utilizarea formelor alternative de apreciere a cunoștințelor pedagogice în pregătirea profesională a viitorilr educatori pentru activitatea inovațională

 

123

 

Колесник А. Г.

Реализация  стратегии  взаимодействия  участников  педагогического  процесса  высшей школы

Realization of the interaction strategy of participants of

the pedagogical process of high school

Realizarea strategiei de interacțiune a participanților la

procesul pedagogic din școala superioară

 

137

Losîi Elena RECENZIE  la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020,  331 p., autoare Racu Iulia

REVIEW to monograph „Psychology of anxiety in children and adolescents”, Chișinău: State Pedagogical University „Ion Creangă” from Chișinău, 2020, 331 p., author Racu Iulia

 

144
Autorii noștri

146

 

Journal Nr. 54 (1) 2019

CUPRINS/CONTENT

 

Losîi Elena Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

The agressive behaviour at preadolescents in school enviroment

 

3
Листопад А. А.,

Мардарова И. К.

Эволюция системы образования Украины

Evolution of education system in Ukraine

Evoluția sistemului educațional din Ucraina

 

17
Racu Iulia

Leca Sergiu

Caracteristicile inteligenței emoționale la preadolescenți

Characteristics of emotional inteligence in preadolescence

 

26
Толмач Ирина

Раку Жанна

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

Comparative analyses of married and single women’s representations of maternity

Analiza comporativă a reprezentărilor despre maternitate la femei căsătorite și ne căsătorite

 

38
Бигун Александр Николаевич Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины

Modernization of the content of pedagogical competence of future teachers in reforming conditions system of education of Ukraine

Modernizarea conținutului competențelor pedagogice a învățătorilor în devenire în condițiile reformării sistemului de învățământ din Ucraina

 

47
Racu Igor

Horga Emilia Carmen

Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ

Personality development at preadolescence: comparative study

 

57
Бережный Юрий Николаевич Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины

Methodological approaches to the problem of professional self-improvement of future specialists of law enforcement agencies in higher educational institutions of the MIA of Ukraine

Abordări metodologice privind problema autoperfecționării viitorilor specialiști ai organelor de securitate din instituțiile superioare de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne  ale Ucrainei

 

70
Раку Жанна Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы

The particularities of stress resistance at teachers depending on work experience

Caracteristicile rezistenței la stres la cadrele didactice în dependenţa  de stagiul de muncă

 

78
Рогачко-Островская М. С. Condițiile pedagogice de pregătire a viitorilor educatori în dezvoltarea limbajului creativ la preșcolari

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

Pedagogical conditions for the preparation of educators in the development of creative language in pre-school children

90
Maria Vîrlan

Maria Dița

Reintegrarea socială a ex-deținuților în republica Moldova

Social reintegration for people released from detention in republic of Moldova

 

101
Саидов Нурмухаммаджон Развитие оптимизма личности в экспериментальных условиях

Development of optimism personality in experimental conditions

Dezvoltarea optimismului personalității în condiții experimentale

 

110
Ковылина В.Г. Формы взаимодействия родителей с ребёнком раннего возраста с отклонениями в развитии

Forms of interaction of parents with a child of early age with developmental disorders

Forme de interacțiune a părinților cu copii de vârstă fragedă cu tulburări de dezvoltare

 

123
Кравец М. В. Краеведческая деятельность будущих учителей                      физической культуры: компетентностный подход

Studying the native region in  future teachers of physical culture activity: competency based approach

Studierea ținutului natal în activitatea viitorilor profesori de cultură fizică: abordare bazată pe competențe

 

129
Autorii noștri 138