Current ISSUE Nr. 59 (2) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Șleahtițchi Mihai Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate

Under the sign of change: psychological science in metamodernity

3
Popescu Maria

Negură Ion

Starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar

Subjective well-being, job satisfaction and motivational persistence at teaching staff in primary education

28
Cucer Angela

Haidrog Traian

Repere teoretice privind comportamentele adictive

Theoretical refferences regarding addictive behaviors

51
Babchuk O. G. Bykova S. V.

 

Self-development of future professionals

Auto-dezvoltarea viitorilor profesioniști

67
Грейлих О. А. Теоретические аспекты изучения профессионального самоопределения будущего психолога

Theoretical aspects of studying professional self-determination of the future psychologist

Aspecte teoretice privind studierea autodeterminării profesionale a viitorului psiholog

74
Racu Iulia

Vlas Irina

Diminuarea stresului la adolescenți

Reducing stress in adolescents

84
Pleșca Maria Reflexia – mecanism al adaptării la mediul universitar

Reflection – mechanism of adaptation to the university environment

96
Crâșmaru Ana Maria Stima de sine, inteligența emoțională și reziliența femeilor supuse violenței domestice

Self-esteem, emotional inteligence and resilience at women as victims of domestic violence

107
Cazacu Daniela Gorodețcaia Iulia Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации

Cognitive behavioral therapy as an element of psychological counseling of couples in crisis situation

Terapia cognitiv-comportamentală ca element al consilierii psihologice în situație de criză

117
Княжева И. А.  Подготовка будущих педагогов к продуктивному общению с детьми

Preparing future teachers for productive communication with children

Pregătirea viitorilor pedagogi pentru comunicarea productivă cu copiii

122
Мардарова И.К. Формирование готовности к инновационной деятельности у будущих педагогов дошкольного образования

Formation of readiness of future pre-school teachers to innovative activities

Formarea viitorilor pedagogi preșcolari pentru activități inovative

130
Ковылина В.Г. Влияние космофизических факторов на пренатальное развитие

Influence of cosmophysical factors on prenatal development

Influența factorilor cosmofizici privind dezvoltarea prenatală

138
Autorii noștri

146

 

Journal Nr. 54 (1) 2019

CUPRINS/CONTENT

 

Losîi Elena Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar

The agressive behaviour at preadolescents in school enviroment

 

3
Листопад А. А.,

Мардарова И. К.

Эволюция системы образования Украины

Evolution of education system in Ukraine

Evoluția sistemului educațional din Ucraina

 

17
Racu Iulia

Leca Sergiu

Caracteristicile inteligenței emoționale la preadolescenți

Characteristics of emotional inteligence in preadolescence

 

26
Толмач Ирина

Раку Жанна

Сравнительный анализ представлений о материнстве у замужних и незамужних женщин

Comparative analyses of married and single women’s representations of maternity

Analiza comporativă a reprezentărilor despre maternitate la femei căsătorite și ne căsătorite

 

38
Бигун Александр Николаевич Модернизация содержания педагогической компетентности будущих учителей в условиях реформирования системы образования Украины

Modernization of the content of pedagogical competence of future teachers in reforming conditions system of education of Ukraine

Modernizarea conținutului competențelor pedagogice a învățătorilor în devenire în condițiile reformării sistemului de învățământ din Ucraina

 

47
Racu Igor

Horga Emilia Carmen

Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ

Personality development at preadolescence: comparative study

 

57
Бережный Юрий Николаевич Методологические подходы к проблеме профессионального самосовершенствования будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных заведениях МВД Украины

Methodological approaches to the problem of professional self-improvement of future specialists of law enforcement agencies in higher educational institutions of the MIA of Ukraine

Abordări metodologice privind problema autoperfecționării viitorilor specialiști ai organelor de securitate din instituțiile superioare de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne  ale Ucrainei

 

70
Раку Жанна Особенности стрессоустойчивости педагогов в зависимости от стажа работы

The particularities of stress resistance at teachers depending on work experience

Caracteristicile rezistenței la stres la cadrele didactice în dependenţa  de stagiul de muncă

 

78
Рогачко-Островская М. С. Condițiile pedagogice de pregătire a viitorilor educatori în dezvoltarea limbajului creativ la preșcolari

Педагогические условия подготовки будущих воспитателей к развитию креативной речи детей предшкольного возраста

Pedagogical conditions for the preparation of educators in the development of creative language in pre-school children

90
Maria Vîrlan

Maria Dița

Reintegrarea socială a ex-deținuților în republica Moldova

Social reintegration for people released from detention in republic of Moldova

 

101
Саидов Нурмухаммаджон Развитие оптимизма личности в экспериментальных условиях

Development of optimism personality in experimental conditions

Dezvoltarea optimismului personalității în condiții experimentale

 

110
Ковылина В.Г. Формы взаимодействия родителей с ребёнком раннего возраста с отклонениями в развитии

Forms of interaction of parents with a child of early age with developmental disorders

Forme de interacțiune a părinților cu copii de vârstă fragedă cu tulburări de dezvoltare

 

123
Кравец М. В. Краеведческая деятельность будущих учителей                      физической культуры: компетентностный подход

Studying the native region in  future teachers of physical culture activity: competency based approach

Studierea ținutului natal în activitatea viitorilor profesori de cultură fizică: abordare bazată pe competențe

 

129
Autorii noștri 138