Journal Nr. 59 (2) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Șleahtițchi Mihai Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate

Under the sign of change: psychological science in metamodernity

3
Popescu Maria

Negură Ion

Starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar

Subjective well-being, job satisfaction and motivational persistence at teaching staff in primary education

28
Cucer Angela

Haidrog Traian

Repere teoretice privind comportamentele adictive

Theoretical refferences regarding addictive behaviors

51
Babchuk O. G. Bykova S. V.

 

Self-development of future professionals

Auto-dezvoltarea viitorilor profesioniști

67
Грейлих О. А. Теоретические аспекты изучения профессионального самоопределения будущего психолога

Theoretical aspects of studying professional self-determination of the future psychologist

Aspecte teoretice privind studierea autodeterminării profesionale a viitorului psiholog

74
Racu Iulia

Vlas Irina

Diminuarea stresului la adolescenți

Reducing stress in adolescents

84
Pleșca Maria Reflexia – mecanism al adaptării la mediul universitar

Reflection – mechanism of adaptation to the university environment

96
Crâșmaru Ana Maria Stima de sine, inteligența emoțională și reziliența femeilor supuse violenței domestice

Self-esteem, emotional inteligence and resilience at women as victims of domestic violence

107
Cazacu Daniela Gorodețcaia Iulia Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации

Cognitive behavioral therapy as an element of psychological counseling of couples in crisis situation

Terapia cognitiv-comportamentală ca element al consilierii psihologice în situație de criză

117
Княжева И. А.  Подготовка будущих педагогов к продуктивному общению с детьми

Preparing future teachers for productive communication with children

Pregătirea viitorilor pedagogi pentru comunicarea productivă cu copiii

122
Мардарова И.К. Формирование готовности к инновационной деятельности у будущих педагогов дошкольного образования

Formation of readiness of future pre-school teachers to innovative activities

Formarea viitorilor pedagogi preșcolari pentru activități inovative

130
Ковылина В.Г. Влияние космофизических факторов на пренатальное развитие

Influence of cosmophysical factors on prenatal development

Influența factorilor cosmofizici privind dezvoltarea prenatală

138
Autorii noștri

146

 

Journal Nr. 58 (1) 2020

CUPRINS/CONTENT

Constantin Ticu

 

 

 

Testarea unei proceduri (system eco) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă

Testing a procedure (system eco) to identity the psycho-social risk factors at work

3
Iacob Luminița

Butnaru Simona

 

Marea și ocultata surpriză din laboratorul psihologic: nou-născutul

The great and hidden surprise in the psychology laboratory: the newborn

 

20

Turliuc Maria Nicoleta

Jitaru Mihaela

Interpersonal emotion regulation: conceptual foundations and boudaries*

Reglementarea emoțională interpersonală: fundamentele conceptuale și limite

 

41

Ghiță Maria Georgeta

Perjan Carolina

 

Particularitățile socio-afective ale bullying-ului în mediul  școlar– considerații actuale asupra studiilor

Particularities of socio-affective bullying in the school environment – current considerations on studies

54
Șleahtițchi Mihai Fictionis.

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii

Fictionis.

A sequential intervention in the mythology of transmission

 

65
Briceag Silvia

Odobescu Tatiana

 

 

Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки

Psychological counselling for adolescents with self-esteem problems

Consilierea psihologică a adolescenților cu probleme de autoapreciere

 

78
Vasiliu Dan

Adăscăliță Viorica

Cum influențează factorii de personalitate din teoria social-cognitivă performanța academică a studenților

How personality factors in the social-cognitive theory academic influences performance of students

 

92

 

Sinițaru Larisa «Искусство воспитания» как реальность системы образования в республике Молдова

“The art of education” as a reality of the education system in the republic of  Moldova

“Arta educației” ca o realitate a sistemului de învățământ din republica Moldova

 

103
Racu Iulia Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor

Anxiety and fears at preschoolers

119
Stratan Valentina

Cerneavschi Viorica

 

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

Formation of work culture components at the pupils with mental disabilities

130
Pîslari Stela

Darii Mihaela

 

Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta preadolescentă

The development of self-awareness in preteen age

139
Cazacu Daniela Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale

Cognitive-behavioral therapy in case of common sexual disorder crises

153
Красковская Валерия Повышение стрессоустойчивости у военнослужащих в экспериментальных условиях

Increased stress resistance in the military in experimental conditions

Creșterea rezistenței la stres a militarilor în condiții experimentale

Sanduleac Sergiu A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Special techniques of deep penetration of social representations, editions Junimea, Iași, 2018. 389 p.

O carte în dezbatere: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. Editura junimea, Iași,2018. 389 p.

170
Autorii noștri 173

 


Current ISSUE Nr. 58 (1) 2020