Journal Nr. 58 (1) 2020

CUPRINS/CONTENT

Constantin Ticu

 

 

 

Testarea unei proceduri (system eco) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă

Testing a procedure (system eco) to identity the psycho-social risk factors at work

3
Iacob Luminița

Butnaru Simona

 

Marea și ocultata surpriză din laboratorul psihologic: nou-născutul

The great and hidden surprise in the psychology laboratory: the newborn

 

20

Turliuc Maria Nicoleta

Jitaru Mihaela

Interpersonal emotion regulation: conceptual foundations and boudaries*

Reglementarea emoțională interpersonală: fundamentele conceptuale și limite

 

41

Ghiță Maria Georgeta

Perjan Carolina

 

Particularitățile socio-afective ale bullying-ului în mediul  școlar– considerații actuale asupra studiilor

Particularities of socio-affective bullying in the school environment – current considerations on studies

54
Șleahtițchi Mihai Fictionis.

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii

Fictionis.

A sequential intervention in the mythology of transmission

 

65
Briceag Silvia

Odobescu Tatiana

 

 

Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки

Psychological counselling for adolescents with self-esteem problems

Consilierea psihologică a adolescenților cu probleme de autoapreciere

 

78
Vasiliu Dan

Adăscăliță Viorica

Cum influențează factorii de personalitate din teoria social-cognitivă performanța academică a studenților

How personality factors in the social-cognitive theory academic influences performance of students

 

92

 

Sinițaru Larisa «Искусство воспитания» как реальность системы образования в республике Молдова

“The art of education” as a reality of the education system in the republic of  Moldova

“Arta educației” ca o realitate a sistemului de învățământ din republica Moldova

 

103
Racu Iulia Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor

Anxiety and fears at preschoolers

119
Stratan Valentina

Cerneavschi Viorica

 

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

Formation of work culture components at the pupils with mental disabilities

130
Pîslari Stela

Darii Mihaela

 

Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta preadolescentă

The development of self-awareness in preteen age

139
Cazacu Daniela Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale

Cognitive-behavioral therapy in case of common sexual disorder crises

153
Красковская Валерия Повышение стрессоустойчивости у военнослужащих в экспериментальных условиях

Increased stress resistance in the military in experimental conditions

Creșterea rezistenței la stres a militarilor în condiții experimentale

Sanduleac Sergiu A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Special techniques of deep penetration of social representations, editions Junimea, Iași, 2018. 389 p.

O carte în dezbatere: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. Editura junimea, Iași,2018. 389 p.

170
Autorii noștri 173

 


Current ISSUE Nr. 58 (1) 2020

Journal Nr. 57 (4) 2019

CUPRINS/CONTENT

Losîi Elena

Crâșmaru Ana

Maria

Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală

Domestic violence. Theoretical land experimental approach

3
Plâmădeală Victoria

Stratan Valentina

Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali

Training and learning of assertive behaviour to social assistants

 

20

Racu Iulia Studiul anxietății la școlarii mici

The study of anxiety in small schoolchildren

 

28

Gruiță Maria Elena

Vărlan Maria

Problematica adicției de substanțe la deținuții din penitenciare

The problem of addiction of substances in prisoners

 

42

Racu Igor

Lungu Violeta

Evaluarea credințelor metacognitive despre îngrijorare

Assessment of metacognitive beliefs about concern

52
 Vasiliu Dan

Adăscălița Viorica

 

 

Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă

asupra performanței academice a studenților

The influence of personality factors from social-cognitive theory

on students’ academic performance

 

 

61

Furdui Emilia Asigurarea stării de bine la copii cu cerințe educative speciale

prin dezvoltarea creativității

Ensuring the well-being in children with special education needs through creativity development

 

79

Curilov Svetlana

Lapoșina Emilia

Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare

Difficulties of adaptation and school integration of children with disabilities in common learning environments

 

86

Parvan Irina

 

 

 

 

Racu Igor

Lungu Violeta

 

Взаимосвязь ролевых функций и психологических проекций развития отношений супругов в контексте их влияния на формирование «сценариев» брака

Relationship between role functions and psychological projections of spouses relations development in the context of their influence on marriage «scenarios» formation

Interdependența funcțiilor de rol și proiecțiile psihologice ale dezvoltării relațiilor dintre parteneri in contextul influenței acestora asupra formării „de scenarii” în cuplu.

 

Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup

Personal autonomy level increase of emerging adults through group psychological interventions

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Мулько Юлия

Раку Жанна

Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте

The developing of goal orientation components at preschoolers

Dezvoltarea componentelor orientării spre scop la preșcolari

 
Autorii noștri 127